IELTS Online Test
Bankside Recruitment Agency
 • Address of agency: 497 Eastside, Docklands

 • Name of agent: Becky 

  1

  Jamieson
  

 • Phone number: 07866 510333

 • Best to call her in the 

  2

  afternoon
  

Typical jobs
 • Clerical and admin roles, mainly in the finance industry

 • Must have good 

  3

  communication
   skills

 • Jobs are usually for at least one 

  4

  week
  

 • Pay is usually  £

  5

  10/ten
   per hour

Registration process
 • Wear a 

  6

  suit
   to the interview

 • Must bring your 

  7

  passport
   to the interview

 • They will ask questions about each applicant’s 

  8

  personality
  

Advantages of using an agency
 • The 

  9

  feedback
   you receive at interview will benefit you

 • Will get access to vacancies which are not advertised

 • Less 

  10

  time
   is involved in applying for jobs

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ tên của người ở đại lý

smiley5 Khi bạn nghe "So is there anyone in particular I should speak to there?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe, "The agent I always deal with is called Becky Jamieson."

>> Người đại diện mà tôi luôn đối phó tên là Becky Jamieson

>> Tiếp đó bạn nghe đánh vần và viết vào cho đúng "Jamieson J-A-M-I-E-S-O-N."

>> Từ cần điền là "Jamieson" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford