IELTS Online Test


Date
Type of event
Details


17th
a concert
performers from Canada


18th
a ballet
company called 
19th-20th (afternoon)
a play
type of play: a comedy called Jemima has had a good
20th (evening)
a

show
show is called ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ tên của công ty tổ chức buổi ballet vào ngày 18

smiley5 Khi bạn nghe "The next day, the 18th..." là biết đáp án chuẩn bị vào

check Sau đó nghe "there’s a performance by a ballet company called Eustatis"

>> Có một buổi biểu diễn của một công ty ba lê tên là Eustatis.

>> Từ cần điền là "Eustatis" smiley18

>> Tiếp đó bạn được nghe spelling và viết vào đáp án "The name is spelt E-U-S-T-A-T-I-S"

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford