IELTS Online Test

1

Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

geoglyphs = hill figures

 England = England

 Most = the vast majority

 a particular area of the country = the country's southern counties 

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

  • Bài đọc: There are 56 hill figures scattered around England , with the vast majority on the country's southern counties.

=> Có 56 hill figures ở Anh nhưng phần lớn thì chỉ ở hạt phía nam của đất nước này

  • So với câu hỏi: Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

=> a particular area ở đây ứng với the country's southern counties

=> Các thông tin đều khớp với nhau -> Chọn TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford