IELTS Online Test

1

Marie Curie’s husband was a joint winner of both Marie’s Nobel Prizes.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Marie Curie’s husband was a joint winner of both Marie’s Nobel Prizes.

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:

 Marie Curie’s husband = With her husband  

 A joint winner # sole winner  

Giải thích chi tiết

smiley18 Phân tích info theo DOL’s Linearthinking để nắm main idea, ta có:

 With her husband , Pierre Curie , and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry 

  • Structure: With N/NP, S-V and V 

→ With her husband - Pierre, she was awarded the 1903 Nobel Prize and was sole winner of 1911 Nobel Prize 

→ Trong câu này, bạn sẽ gặp từ mới là “sole winner”, nhưng bạn có thể dựa vào connection để đoán nghĩa.

Được trao giải Nobel with husband năm 1903 và sole winner năm 1911

→ không cùng với husband mà là sole winner năm 1911

→ Marie’s husband was a joint winner of both prizes # joint winner with husband in 1903 and sole winner in 1911

→ opposite meaning

=> FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford