IELTS Online Test
Class
Where
When
What to bring
Cost
Painting with watercolours
Example in the hall
At

pm on Tuesday
Water jar and set of


£45 - four classes
Maori language
The small room at the

of the building
Starts in


Small recorder
£40 - five classes
Digital photography
Room 9
6 pm Wednesday evenings
The

for the camera
£

- eight classes

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là thời gian của lớp painting with water colours (At .... pm on Tuesday)

=> Đáp án sẽ sẽ tới sau "I know it's on Tuesdays but what time exactly?" (hỏi thời gian) smiley5 Tiếp tục nghe "It was 6.30 last term"

=> 6.30 là thời gian của khóa trước => Không phải đáp án cross smiley18 Sau đó người phụ nữ check lại "OK, it'll be 7.30 this time"

=> Lần này là 7.30 => Đáp án đúng là 7.30 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford