IELTS Online Test

1

Shirase’s trip to the South Pole is well-known to other explorers.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Shirase’s trip to the South Pole is well-known to other explorers.
other explorers => fellow explorers 
Giải thích chi tiết

Linearthinking check

So sánh nội dung câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc: (1) Antarctica was full of explorers .

(2) + (3) Liệt kê các explorers đã tới Antartica

(4) Shirase arrived 

=> Dựa vào 3 câu trước, có thể hiểu là: Shirase arrived in Antartica.

(5) However , his part in one of the greatest adventure stories of the 20th century is hardly known outside his own country, even by fellow explorers. 

=> Dựa vào 4 câu đầu, có thể suy ra “the greatest adventure stories of the 20th century" được đề cập trong câu 5 chính là the trip to Antartica. => Thông tin bài đọc có thể hiểu là: Shirase's trip to Antartica = South Pole is hardly known outside his own country, even by fellow explorers. 

  • Câu hỏi:  Shirase’s trip to the South Pole is well-known to other explorers.

So sánh giữa câu hỏi và bài đọc: hardly known (ít được biết đến) # well-known (nổi tiếng)

=> Đáp án: FALSE smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford