IELTS Online Test

PTP2 - Listening Test 2

1What is Martin’s occupation?
A
He works in a car factory sell a flat.
B
He works in a bank rent a flat.
C
He is a college student.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Cần nghe về nghề nghiệp của Martin

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " what about employment "

smiley16 Cindy có hỏi "are you all students" và Martin nói là "Oh,no"

=> Loại đáp án C cross

smiley32 Sau đó Martin nói tiếp "we’ve all got full time jobs - two of us work in the Central Bank, that's Chris and me"

=> Hai người họ làm việc ở Central Bank bao gồm Chris và anh ấy => Đáp án là B check

smiley37 Martin có nhắc đến car factory nhưng đó là nơi làm việc của Phil

=> Loại đáp án A cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford