IELTS Online Test
Accommodation
Price (dormitory)
Comments
Travellers’ Lodge

Example fully booked
Bingley’s
US$

- in town centre - cafe with regular

nights  - sundeck
Chalet Lodge
US$ 18.00
- located in a

alpine setting


- 10 mins from town centre -

are welcome
Globetrotters
US$ 18.50
- in town centre -

included - chance to win aĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Đáp án cần điền là giá tiền của Bingley’s

=> Đáp án sẽ tới sau "we’d better do something now" (chuyển sang nơi khác)

smiley5 Sau đó nghe tiếp được " there's one place called Bingley's that looks possible, it's 19.75 dollars a night that's US dollars,"

=> Giá của Bingley's là 19.75 đô 1 đêm => Đáp án:19.75 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford