IELTS Online Test

1

a description of plans to expand production of AFM
D
Paragraph D

2

the identification of a potential danger in the raw material for AFM
E
Paragraph E

3

an example of AFM use in the export market
G
Paragraph G

4

a comparison of the value of green glass and other types of glass
B
Paragraph B

5

a list of potential applications of AFM in the domestic market
D
Paragraph D

6

the conclusions drawn from laboratory checks on the process of AFM production
F
Paragraph F

7

identification of current funding for the production of green sand
A
Paragraph A

8

an explanation of the chosen brand name for crushed green glass
C
Paragraph C

9

a description of plans for exporting AFM
G
Paragraph G

10

a description of what has to happen before AFM is accepted for general use
E
Paragraph E

1

a description of plans to expand production of AFM
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: D. a description of plans to expand production of AFM

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 production of AFM = produce 100 tonnes of AFM a day

 plans to expand = intends to build five or six factories 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'production of AFM' -> tìm thông tin về việc sản xuất AFM (số lượng, nơi sản xuất,...)

  • 'plans to expand' -> tìm các từ chỉ sự dự định, liên quan đến tương lai - về việc mở rộng sản xuất của AFM

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

  • 'production of AFM' -> tìm thông tin về việc sản xuất AFM (số lượng, nơi sản xuất,...)

  • 'plans to expand' -> tìm các từ chỉ sự dự định, liên quan đến tương lai - về việc mở rộng sản xuất của AFM

=> Tìm được thông tin ở đoạn D check

smiley26 Áp dụng đọc simplify + connection với Linearthinking để nắm main idea và confirm đáp án:

 1 The factory is designed to produce 100 tonnes of AFM a day 

 2 Current estimates of the UK market for this glass are between 175.000 to 217.000 tonnes a year

 3 So he intends to build five or six factories in cities where there are large quantities of bottles

=> Câu 1 cho biết nhà máy có thể sản xuất 100 tấn AFM một ngày

=> Câu 2 chỉ ra nhu cầu khổng lồ đối với AFM ở thị trường UK

=> Câu 3 cho biết Dryden dự định xây 5-6 nhà máy để đáp ứng nhu cầu này

=> 1 + 2 + 3 : Dự định về việc mở rộng sản xuất của AFM

=> Giờ ta hiểu rõ vì sao chọn đáp án D rồi smiley13

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford