IELTS Online Test
1The librarian says that training always includes
A
computer skills.
B
basic medical skills.
C
interpersonal skills

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43Mình cần nghe xem training always includes cái gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " Well, we do provide training"

smiley18 Tiếp tục nghe thấy "We always include an orientation to the library, together with emergency procedures, that's fire regulations, emergency exits, first aid. So you can cope with accidents or sudden illness"

=> Training sẽ include những quy trình khẩn gấp về hỏa hoạn và first aid (=basic medical skills) => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford