IELTS Online Test
The Wild Australian mala
Step 1
Distant past: total population of up to

1

10 million/ten million

in desert and semi-desert regions.
Step 2
Populations of malas were destroyed by

2

cats and foxes/ foxes and cats


Step 3
1964/1976: two surviving colonies were discovered.
Step 4
Scientists

3

monitored

the colonies.
Step 5
1987: one of the colonies was completely destroyed.
Step 6
1991: the other colony was destroyed by

4

a wild-fire/a fire/fire


Step 7
The wild mala was declared

5

extinct

The Wild Australian mala
STEP 1
Distant past: total population of up to

1

10 million/ten million

in desert and semi-desert regions.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Distant past: total population of up to ten million in desert and semi-desert regions.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 total population of up to ten million = as many as ten million of these little animals

 in desert and semi-desert regions = across the arid and semi-arid landscape 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: Distant past: total population of up to _____ in desert and semi-desert regions.

=> Đáp án là một con số - chỉ dân số của loài mala

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 At one time , there may have been as many as ten million of these little animals across the arid and semi-arid landscape

=> Dù không biết 'arid' là gì, ta vẫn đoán được nó giống với 'desert' dựa vào tiền tố 'semi-'

=> Answer: ten million/10 million check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford