IELTS Online Test

1

In most places, coral-reef gleaning is normally carried out by men.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In most places, coral-reef gleaning is normally carried out by men.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 coral-reef gleaning = ‘reef-gleaning'

 is normally carried out by men # allow women, children and the elderly to engage directly 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Reef flats and shallow reef lagoons are accessible on foot , and so allow women, children and the elderly to engage directly in manual harvesting , or ‘reef-gleaning’

=> Reef-gleaning không chỉ được thực hiện bởi men - mà còn bởi women, children and the elderly

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford