IELTS Reading Practice Test
1
a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection
C
Paragraph C
2
an explanation of how problems can arise from focusing only on a certain type of tomato plant.
B
Paragraph B
3
a number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as food sources
E
Paragraph E
4
a comparison between the early domestication of the tomato and more recent research
A
Paragraph A
5
a personal reaction to the flavour of a tomato that has been genetically edited
C
Paragraph C
1
a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 a type of tomato <=> a strain of tomato 

 resist a infection <=> resistant to a common disease

 dangerous <=> devastate yields

Giải thích chi tiết

>>> smiley18 Tips: Thể loại matching paragraph information các bạn làm cuối nhé, vì thứ tự đáp án không đi theo thứ tự của câu hỏi. Tránh trường hợp đọc quá nhiều tốn thời gian. Khi quay lại làm bài này thì phần nào bạn đã nắm được nội dụng bài

=> có thể locate cho nhanh

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

Step 1: Hiểu câu hỏi và imagine paraphrase:

  • resist -> imagine các word form khác: resistance, resistant ..., các từ synonyms như prevent, immune

  • a dangerous infection -> các loại bệnh nguy hiểm, gây ra nhiều thiệt hại

Step 2: Tìm thứ imagine:

  • resist -> resistant

  • a dangerous infection -> common disease that can devastate yields

=> Thông tin tìm được ở paragraph C check

smiley26 Simplify + connection với Linearthinking để nắm main idea:

 1 The team in China re-domesticated several strains of wild tomatoes .

 2 they create a strain resistant to a disease , which can devastate yields .

Câu 2 cho ta đáp án, nhưng ta phải đọc thêm câu 1 mới hiểu đủ nghĩa. They -> The team in China a strain -> a strain of wild tomato => 'The team in China' tạo ra một 'strain of tomato' chống lại một loại disease. => tới đây ta đã biết nó đang nói về một loại tomato có thể chống lại dịch bệnh, mạnh dạng chọn đáp án luôn smiley5 >>> Giờ ta đã hiểu trọn vẹn vì sao chon C rồi checkLưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford