IELTS Reading Practice Test
1
The purpose of the first paragraph is to
A
defend particular ideas.
B
compare certain beliefs.
C
disprove a widely held view.
D
outline a common assumption.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The purpose of the first paragraph is to

Answer: outline a common assumption.

So sánh với cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 a common assumption <=> Scientific discovery is popularly believed + Our view of such unique contributions to science + Conventional wisdom

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có: 1 Scientific discovery is popularly believed to result from the sheer genius of such intellectual stars as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein .

 2 Our view of such unique contributions to science often disregards the person's prior experience and the efforts of their lesser-known predecessors.

 3 Conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements , as if ideas spontaneously pop into someone's head - fully formed and functional.

Câu 1 giới thiệu một nhận định chung được nhiều người biết đến, Scientific Discovery xuất phát từ Genius. Câu 2 tiếp tục nói về nhận định trên, Công sức của nhiều người bị bỏ quên khi tin rằng Genius -> Scientific Discovery Câu 3 vẫn nói về cái trí tuệ được biết trước giờ, Genius -> Scientific Discovery = Breakthrough = ý tưởng tự nhiên trên trời rơi xuống => Main idea: Chỉ nói về 1 chủ đề, mang tính chất liệt kê thông tin

=> ứng với đáp án D. outline a common assumption check

crossIncorrect options:

  • A - defend particular ideas

=> ideas - ám chỉ số nhiều các ý tưởng, trong bài chỉ nói về 1 -> Loại A cross

  • B - compare certain beliefs.

=> beliefs - ám chỉ số nhiều niềm tin, trong bài chỉ nói về 1 -> Loại B cross

  • C - disprove a widely held view.

=> widely held view - chỉ nói về 1 idea, rất giống với 'is popularly believed', nhưng trong bài không có lập luận phản biện -> Loại C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford