IELTS Reading Practice Test
The Dead Sea Scrolls

Discovery

Qumran, 1946/7

 • three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff

 • heard a noise of breaking when one teenager threw a

  1
  rock
  

 • teenagers went into the

  2
  cave
   and found a number of containers made of
  3
  clay
  
  The scrolls

 • date from between 150 BCE and 70 CE

 • thought to have been written by group of people known as the

  4
  Essenes
  

 • written mainly in the

  5
  Hebrew
   language

 • most are on religious topics, written using ink on parchment or papyrus

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: heard a noise of breaking when one teenager threw a 1_________

So sánh với cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 hear a noise of breaking <=> hear a shattering sound

 threw a rock <=> tossed a rock

Giải thích chi tiết

smiley26Áp dụng DOL’s Linearthinking để tìm đáp án đúng

Simplify của câu hỏi:  heard a noise when one teenager threw a 1_________ => nghe một tiếng động khi ném 1 vật gì đó => đáp án là một NOUN

Sử dụng thông tin có sẵn trong phần trước câu hỏi như Qumran 1946/7 three Bedouin shepherds , ta locate được vị trí của thông tin trong bài đọc như trên.

Simplify thông tin bài đọc One teenager tossed a rock and was surprise to hear a sound => 'tossed a rock' và nghe một tiếng động

=> Nếu skim / scan dựa theo 'threw a ___' bạn sẽ tập trung đi tìm một danh từ số ít nào đó. => Bạn sẽ thấy nhiều sự lựa chọn như 'a rock' và 'a cliff' rồi loại trừ => Hiểu từ vựng thì chọn đúng, Không hiểu từ vựng sẽ chọn sai cross

=> Làm theo cách của DOL, bạn sẽ thấy rõ ràng: ném 1 vật gì đó liên kết với tiếng động => 'heard a noise' <=> 'hear a sound' => vậy thì 'tossed a rock' <=> 'threw a rock' => đáp án: rock

Lưu ý: Làm theo cách của DOL, dù không biết từ vựng như 'shattering' hay 'tossed', bạn vẫn chọn ra đáp án đúng smiley5 khi skim / scan, biết từ vựng mới đúng, không biết thì sai. smiley3

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford