IELTS Reading Practice Test
Stonehenge

Construction

Stage 1:

 • the ditch and henge were dug, possibly using tools made from

  1
  deer antlers/antlers
  
  
  

 • 

  2
  timber posts/posts
   may have been arranged in deep pits inside the circle

Stage 2:

 • bluestones from the Preseli Hills were placed in standing position

 • theories about the transportation of the bluestones:

-  archaeological:

o   builders used

3
tree trunks
 to make sledges and rollers

o  

4
oxen
 pulled them on giant baskets

-  geological:

o   they were brought from Wales by

5
glaciers


Stage 3:

 • sandstone slabs were arranged into an outer crescent or ring

Builders

 • a theory arose in the 17th century that its builders were Celtic

  6
  druids
  

Purpose

 • many experts agree it has been used as a

  7
  burial
   site

 • in the 1960s, it was suggested that it worked as a kind of

  8
  calendar
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
QUESTION: the ditch and henge were dug, possibly using tools made from ....................

So sánh thông tin trong câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the ditch and henge were dug = dig a ... ditch and bank, or henge

 tools be made from = be fashioned out of

Giải thích chi tiết

🥳 Trước khi đọc cần xác định Word form (loại từ) để luôn "phá đảo" dạng Gap-fill nha DOLBIES ơi!!

check STEP 1: Ứng dụng LINEARTHINKING để phân tích câu hỏi QUESTION: the ditch and henge were dug, possibly using tools made from .................... - "made from" là mệnh đề quan hệ rút gọn mang nghĩa bị động bổ nghĩa cho "tools"

- pattern của "made from" là "made from something" trong đó "something" thường chỉ 1 nguyên liệu, chất liệu gì đó

-> Tóm lại: Câu này sẽ cần điền một Noun để chỉ nguyên liệu làm ra các công cụ được dùng để đào rãnh bờ . check STEP 2: Locate relevant information Dựa vào thông tin Stage 1 ditch and henge were dug -> Nhanh chóng xác định được vị trí của đáp án rồi nè!! check STEP 3: Ứng dụng LINEARTHINKING để đọc hiểu First, Neolithic* Britons used primitive tools , which may have been fashioned out of deer antlers , to dig a massive circular ditch and bank, or henge . => Main idea: Người Neolithic Britons sử dụng công cụ được làm từ deer antlers để đào rãnh và bờ. check STEP 4: So sánh với thông tin trong câu hỏi QUESTION: the ditch and henge were dug, possibly using tools made from .................... the ditch and henge were dug = dig a ... ditch and bank, or henge

 tools be made from = be fashioned out of => Giờ chúng ta đã hiểu trọn vẹn nội dungtự tin chọn đáp án DEER ANTLERS rồi (tuy nhiên bạn nào chọn antlers cũng được chấp nhận nhé)!! check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford