IELTS Reading Practice Test
1What point does the writer make about Al in the first paragraph?
A
lt is difficult to predict how quickly Al will progress.
B
Much can be learned about the use of Al in chess machines.
C
The future is unlikely to see limitations on the capabilities of Al.
D
Experts disagree on which specialised tasks Al will be able to perform.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 This has been the decade of Al , with one astonishing feat after another .

 2 A chess-playing Al that can defeat not only all human chess players, but also all previous human-programmed chess machines , after learning the game in just four hours ?

 3 That's yesterday's news , what's next?

 4 True, these prodigious accomplishments are all in so-called narrow Al , where machines perform highly specialised tasks .

 5 But many experts believe this restriction is very temporary .

 6 By mid-century , we may have artificial general intelligence (AGI) machines that can achieve human-level performance on the full range of tasks that we ourselves can tackle . -> Câu 1 miêu tả về thành công của AI -> Câu 2 đưa dẫn chứng cho việc này bằng cách đưa ví dụ về AI đánh cờ -> Câu 3 nói rằng AI đánh cờ đã là tin cũ => nhấn mạnh sự phát triển liên tục của AI -> Câu 4 đưa ra mặt hạn chế của AI hiện tại (trong đó từ "narrow" cho thấy tính áp dụng còn hẹp) -> Câu 5 đưa ra quan điểm ngược lại của chuyên gia ("sự hạn chế này chỉ là nhất thời") -> Câu 6 đưa ra dẫn chứng cho việc này.

Giải thích chi tiết

😍 Áp dụng DOL's LINEARTHINKING để đọc hiểu nội dung -> Câu 1 2 miêu tả về sự thống trị của AI trong thập kỷ này. (liên tục có những thành tựu ) -> Câu 3 4 miêu tả về giới hạn của AI (những thành tựu trên chỉ là những công việc mang tính chuyên môn mà thôi) -> Câu 5 6 nói rằng giới hạn này của AI chỉ là tạm thời. (Trong tương lai sẽ có AGI - loại máy móc có thể làm tất cả công việc của con người) check So sánh thông tin trong bài đọc với các lựa chọn trong câu hỏi => Đáp án là C the future is unlikely to see limitations on the capabilities of Al.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford