IELTS Reading Practice Test
1People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

QUESTION: People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago.

So sánh thông tin trong câu hỏi với bài đọc, ta có: Leonardo da Vinci

 first referred to [...] as a genius 500 years ago -> Missing information

Giải thích chi tiết

smiley33 Bẫy thường gặp nếu chỉ SKIM/SCAN Scan trong bài đọc thấy có các cặp từ giống với các keyword trong bài đọc như Leonardo da Vinci / genius / 500 years. => Vội chọn TRUE cross

smiley18 Với LINEARTHINKING

 1 The word ‘genius’ is universally associated with the name of Leonardo da Vinci .

 2 A true Renaissance man , he embodied scientific spirit, artistic talent and humanist sensibilities .

 3 Five hundred years have passed since Leonardo died in his home at [...] .

 4 Yet far from fading into insignificance , his thinking has carried down the centuries and still surprises today .

-> Câu 1 2 đề cập đến việc thế giới coi Leonardo da Vinci là thiên tài. -> Câu 3 4 đề cập đến việc dù đã mất từ lâu, nhưng các ý tưởng của Leonardo da Vinci vẫn rất quan trọng.

check So sánh thông tin trong bài đọc với câu hỏi QUESTION: People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago .

=> Không hề có thông tin nào nói về thời điểm mà mọi người lần đầu coi Leonardo da Vinci là thiên tài.

=> Bây giờ chúng ta đã hiểu trọn vẹn nội dungtự tin chọn đáp án NOT GIVEN rồi!! check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford