IELTS Reading Practice Test
1
an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete
G
Paragraph G
2
a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found
D
Paragraph D
3
an indication of how widely available the raw materials of concrete are
C
Paragraph C
4
the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material
F
Paragraph F
1
an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete
G
Paragraph G

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

industrial processes <=> coal-burning + iron-ore smelting process

potential raw materials for concrete <=> possible alternatives to cement in a concrete mix = fly ash + slag

Giải thích chi tiết

>>> smiley18 Tips: Thể loại matching paragraph information các bạn làm cuối nhé, vì thứ tự đáp án không đi theo thứ tự của câu hỏi. Tránh trường hợp đọc quá nhiều tốn thời gian. Khi quay lại làm bài này thì phần nào bạn đã nắm được nội dụng bài

=> có thể locate cho nhanh

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

Step 1: Hiểu câu hỏi và imagine paraphrase:

  • industrial processes -> các quá trình sản xuất công nghiệp -> rất có thể được paraphrase trong bài bằng những quá trình cụ thể

  • potential -> imagine một số từ đồng nghĩa có thể được dùng để paraphrase như: likely, possible, possibility, probable,...

  • raw materials for concrete -> nguyên liệu thô cho bê tông -> từ materials có thể được dùng lại hoặc sẽ được cụ thể hóa ra nguyên liệu đó là gì

Step 2: Tìm thứ imagine:

  • industrial processes -> coal-burning + iron-ore burning process

  • potential -> possible

  • raw materials for concrete -> alternatives to cement in a concrete mix

=> Thông tin tìm được ở paragraph C check

smiley26 Simplify + connection với Linearthinking để nắm main idea:

1 Fly ash and slag are possible alternatives to cement in a concrete mix .

2 Fly ash , a byproduct of coal-burning power plants can be incorporated into concrete mixes

3 Iron-ore slag , a byproduct of the iron-ore smelting process can be used in a similar way

Đọc câu 1 ta thấy có nhắc đến những nguyên liệu tiềm năng cho xi măng. Tuy nhiên, phải đọc cả câu 2 và câu 3 , ta mới thấy được thông tin những thứ này được tạo ra trong các quá trình sản xuất công nghiệp.

 1 Fly ash và slag là những phương án thay thế khả thi cho xi măng trong bê tông trộn => Fly ash và slag là những nguyên liệu tiềm năng cho xi măng

 2 Fly ash, một sản phẩm phụ của quá trình đốt than, có thể dùng trong xi măng trộn.

 3 Slag, một sản phẩm phụ của quá trình làm tan chảy quặng, có thể được dùng tương tự. (dùng trong xi măng trộn)

Như vậy, phải đọc cả 3 câu này, mình mới có đủ thông tin như trong câu hỏi đã nêu.

Ta cũng có thể thấy: 1 = 2 + 3 

>>> Giờ ta đã hiểu trọn vẹn vì sao chọn G rồi smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford