Từ Vựng Bài Đọc Materials To Take Us Beyond Concrete

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Materials To Take Us Beyond Concrete được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 18 - Test 3 - Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Đọc Materials To Take Us Beyond Concrete

explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). công nghiệp
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). quy trình
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(adj). tiềm năng
vocab
raw material
/rɑ məˈtɪriəl/
(noun). nguyên liệu thô
vocab
concrete
/ˈkɑnkrit/
(noun). bê tông
vocab
coal-burning
/koʊl-ˈbɜrnɪŋ/
(adj). đốt than
vocab
iron ore
/ˈaɪərn ɔr/
(noun). quặng sắt
vocab
smelting process
/ˈsmɛltɪŋ ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình luyện kim
vocab
alternative
/ɔlˈtɜrnətɪv/
(noun). phương án thay thế
vocab
cement
/səˈmɛnt/
(noun). xi măng
vocab
ash
/æʃ/
(noun). tro
vocab
slag
/slæɡ/
(noun). xỉ luyện kim
vocab
byproduct
/ˈbaɪprɑdəkt/
(noun). sản phẩm phụ
vocab
location
/loʊˈkeɪʃən/
(noun). vị trí
vocab
high-rise
/haɪ-raɪz/
(adj). tòa nhà cao tầng
vocab
wooden
/ˈwʊdən/
(adj). gỗ
vocab
construct
/kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
indication
/ˌɪndəˈkeɪʃən/
(noun). chỉ số, dấu hiệu
vocab
abundance
/əˈbʌndəns/
(noun). sự phong phú
vocab
viable
/ˈvaɪəbəl/
(adj). có khả năng thực hiện
vocab
project
/ˈprɑʤɛkt/
(noun). dự án
vocab
traditional
/trəˈdɪʃənəl/
(adj). truyền thống
vocab
environmental concern
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl kənˈsɜrn/
(noun). vấn đề môi trường
vocab
challenge
/ˈʧælənʤ/
(noun). thách thức
vocab
atmosphere
/ˈætməˌsfɪr/
(noun). khí quyển
vocab
construction material
/kənˈstrʌkʃən məˈtɪriəl/
(noun). vật liệu xây dựng
vocab
treat
/trit/
(verb). điều trị
vocab
glue
/ɡlu/
(verb). dán, dính
vocab
block
/blɑk/
(noun). khối
vocab
light
/laɪt/
(adj). nhẹ
vocab
noise
/nɔɪz/
(noun). tiếng ồn
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra
vocab
architect
/ˈɑrkəˌtɛkt/
(noun). kiến trúc sư
vocab
moisture
/ˈmɔɪsʧər/
(noun). độ ẩm
vocab
layer
/ˈleɪər/
(noun). lớp
vocab
speed
/spid/
(noun). tốc độ
vocab
climate change
/ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
(noun). biến đổi khí hậu
vocab
timber
/ˈtɪmbər/
(noun). gỗ xây dựng
vocab
expand
/ɪkˈspænd/
(verb). mở rộng
vocab
air
/ɛr/
(noun). không khí
vocab
absorb
/əbˈzɔrb/
(verb). hấp thụ
vocab
enter
/ˈɛntər/
(verb). xâm nhập
vocab
stick
/stɪk/
(verb). dính
vocab
form
/fɔrm/
(verb). hình thành
vocab
adhesive
/ædˈhisɪv/
(noun). chất dính
vocab
crosswise
/ˈkrɔˌswaɪz/
(adj). ngang
vocab
initially
/ɪˈnɪʃəli/
(adv). ban đầu
vocab
assume
/əˈsum/
(verb). cho rằng
vocab
carbon reduction
/ˈkɑrbən rəˈdʌkʃən/
(noun). giảm lượng carbon
vocab
ship
/ʃɪp/
(verb). vận chuyển
vocab
difficult
/ˈdɪfəkəlt/
(adj). khó khăn
vocab
comparable
/ˈkɑmpərəbəl/
(adj). có thể so sánh
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). tính chất
vocab
stuff
/stʌf/
(noun). vật liệu
vocab
lead
/lid/
(verb). dẫn đầu
vocab
interest
/ˈɪntrəst/
(noun). sự quan tâm
vocab
key driver
/ki ˈdraɪvər/
(noun). động lực chính
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(noun). nhu cầu
vocab
globally
/ˈɡloʊbəli/
(adv). toàn cầu
vocab
expense
/ɪkˈspɛns/
(noun). chi phí
vocab
negative
/ˈnɛɡətɪv/
(adj). tiêu cực
vocab
response
/rɪˈspɑns/
(noun). phản ứng
vocab
cost-effective
/kɑst-ɪˈfɛktɪv/
(adj). hiệu quả về giá
vocab
resistance
/rɪˈzɪstəns/
(noun). sự chống lại
vocab
novel
/ˈnɑvəl/
(adj). mới lạ
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). số lượng
vocab
damage
/ˈdæməʤ/
(noun). tổn hại
vocab
high carbon
/haɪ ˈkɑrbən/
(adj). carbon cao
vocab
substance
/ˈsʌbstəns/
(noun). chất
vocab
global economy
/ˈɡloʊbəl ɪˈkɑnəmi/
(noun). kinh tế toàn cầu
vocab
greenhouse gas emission
/ˈɡrinˌhaʊs ɡæs ɪˈmɪʃənz/
(noun). khí thải nhà kính
vocab
chemical process
/ˈkɛməkəl ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình hóa học
vocab
carbon dioxide
/ˈkɑrbən daɪˈɑkˌsaɪd/
(noun). carbon dioxide
vocab
mid-century
/mɪd-ˈsɛnʧəri/
(adj). giữa thế kỷ
vocab
construction
/kənˈstrʌkʃən/
(noun). xây dựng
vocab
carbon emission
/ˈkɑrbən ɪˈmɪʃən/
(noun). khí thải carbon
vocab
global warming
/ˈɡloʊbəl ˈwɔrmɪŋ/
(noun). sự nóng lên toàn cầu
vocab
innovating
/ˌɪnəˈveɪtɪŋ/
(adj). đổi mới
vocab
universal commodity
/ˌjunəˈvɜrsəl kəˈmɑdəti/
(noun). hàng hóa phổ quát
vocab
underpinned
/ˈʌndərˌpɪnd/
(adj). được làm chắc chắn bởi
vocab
engineering professor
/ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ prəˈfɛsər/
(noun). giáo sư kỹ thuật
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô
vocab
ingredient
/ɪnˈɡridiənt/
(noun). thành phần
vocab
marvellous
/ˈmɑːrvələs/
(adj). tuyệt vời
vocab
mouldable
/ˈmoʊldəbᵊl/
(adj). có thể đúc
vocab
pourable
/ˈpɔrəbᵊl/
(adj). có thể đổ
vocab
reinforce
/ˌriɪnˈfɔrs/
(verb). củng cố
vocab
flexible
/ˈflɛksəbəl/
(adj). linh hoạt
vocab
medieval
/mɪˈdivəl/
(adj). thời Trung cổ
vocab
treated timber
/ˈtritəd ˈtɪmbər/
(noun). gỗ được xử lý
vocab
susceptible
/səˈsɛptəbəl/
(adj). dễ bị tác động
vocab
proven in practice
/ˈpruvən ɪn ˈpræktəs/
(adj). đã được chứng minh trong thực tế
vocab