IELTS Reading Practice Test
1What can we learn from the first paragraph?
A
where the notion of innate intelligence first began
B
when ideas about the nature of intelligence began to shift
C
how scientists have responded to changing views of intelligence
D
why thinkers turned away from the idea of intelligence being fixed

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: What can we learn from the first paragraph?

Answer - B. when ideas about the nature of intelligence began to shift

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 when ideas about the nature of intelligence began to shift = in the early 20th century, progressive thinkers revolted against the notionGiải thích chi tiết

smiley34Áp dụng đọc connection với DOL's Linearthinking để đọc hiểu main idea của đoạn 1:

 1 Over the past century , a powerful idea has taken root in the educational landscape .

-> Trong thời gian qua đã có một niềm tin tồn tại vững chắc

 2 The concept of intelligence as something innate has been supplanted by the idea that intelligence is not fixed , and that ...

-> Ý kiến ngày trước đã bị thay thế bởi một ý kiến mới

 3 Alfred Binet was one of many 19th-century scientists who held that earlier view and sought to quantify cognitive ability .

-> Nhắc đến một đại diện của niềm tin cũ

 4 Then, in the early 20th century , progressive thinkers revolted against the notion that inherent ability is destiny .

-> Nhắc đến việc những ý kiến mới bắt đầu xuất hiện trong đầu thế kỉ 20

 5 Instead, educators such as John Dewey argued that every child’s intelligence could be developed .

-> Nhắc đến một ý kiến mới khác

Câu 1 + 2 : đề cập đến việc có hai luồng ý kiến về "intelligence" tồn tại

Câu 3 + 4 + 5 : đề cập đến thời gian và đại diện của từng luồng ý kiến

=> Như vậy, có nhắc đến thời điểm ("when") có sự bắt đầu thay đổi trong niềm tin về intelligence ("ideas about the nature of intelligence began to shift ") => ứng với đáp án B => check Chọn câu B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford