Từ Vựng Bài Đọc The Growth Mindset

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Growth Mindset được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 18 - Test 4 - Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Đọc The Growth Mindset

notion
/ˈnoʊʃən/
(noun). khái niệm
vocab
innate intelligence
/ɪˈneɪt ɪnˈtɛləʤəns/
(noun). trí thông minh bẩm sinh
vocab
begin
/bɪˈɡɪn/
(verb). bắt đầu
vocab
nature
/ˈneɪʧər/
(noun). bản chất
vocab
shift
/ʃɪft/
(verb). chuyển đổi
vocab
scientist
/ˈsaɪəntɪst/
(noun). nhà khoa học
vocab
respond
/rɪˈspɑnd/
(verb). trả lời
vocab
progressive thinker
/prəˈɡrɛsɪv ˈθɪŋkər/
(noun). nhà tư tưởng tiến bộ
vocab
turn away
/tɜrn əˈweɪ/
(verb). quay đi
vocab
fix
/fɪks/
(verb). sửa chữa
vocab
revolt against
/rɪˈvoʊlt əˈɡeɪnst/
(verb). Chống lại
vocab
take root
/teɪk rut/
(verb). bén rễ
vocab
century
/ˈsɛnʧəri/
(noun). thế kỷ
vocab
educational landscape
/ˌɛʤəˈkeɪʃənəl ˈlændˌskeɪp/
(noun). cảnh quan giáo dục
vocab
supplant
/səˈplænt/
(verb). thay thế
vocab
quantify
/ˈkwɑntɪˌfaɪ/
(verb). định lượng
vocab
cognitive ability
/ˈkɑɡnɪtɪv əˈbɪləti/
(noun). khả năng nhận thức
vocab
inherent ability
/ɪnˈhɛrənt əˈbɪləti/
(noun). khả năng vốn có
vocab
encourage
/ɪnˈkɜrəʤ/
(verb). khuyến khích
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). nhận dạng
vocab
ambition
/æmˈbɪʃən/
(noun). tham vọng
vocab
realize
/ˈrɪəlaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
goal
/ɡoʊl/
(noun). mục tiêu
vocab
confidence
/ˈkɑnfədəns/
(noun). sự tự tin
vocab
potential
/pəˈtɛnʧəl/
(noun). tiềm năng
vocab
concentrate
/ˈkɑnsənˌtreɪt/
(verb). tập trung
vocab
strength
/strɛŋkθ/
(noun). sức mạnh
vocab
improve
/ɪmˈpruv/
(verb). cải thiện
vocab
theory
/ˈθiəri/
(noun). lý thuyết
vocab
mindset
/ˈmaɪndˌsɛt/
(noun). tư duy
vocab
hallway
/ˈhɔlˌweɪ/
(noun). hành lang
vocab
motivational poster
/ˌmoʊtəˈveɪʃənəl ˈpoʊstər/
(noun). áp phích động lực
vocab
coax
/koʊks/
(verb). dỗ dành
vocab
failure
/ˈfeɪljər/
(noun). sự thất bại
vocab
indication
/ˌɪndəˈkeɪʃən/
(noun). dấu hiệu
vocab
fixed mindset
/fɪkst ˈmaɪndˌsɛt/
(noun). tư duy cố định
vocab
competitive
/kəmˈpɛtɪtɪv/
(adj). cạnh tranh
vocab
self-esteem
/sɛlf-əˈstim/
(noun). lòng tự trọng
vocab
constant
/ˈkɑnstənt/
(adj). không thay đổi
vocab
push
/pʊʃ/
(verb).
vocab
limitation
/ˌlɪmɪˈteɪʃən/
(noun). giới hạn
vocab
encouragement
/ɛnˈkɜrɪʤmənt/
(noun). sự khích lệ
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). cố gắng
vocab
risk
/rɪsk/
(verb). rủi ro
vocab
sense of worth
/sɛns ʌv wɜrθ/
(noun). cảm giác có giá trị
vocab
psychologist
/saɪˈkɑləʤəst/
(noun). nhà tâm lý học
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). cuộc thí nghiệm
vocab
divide
/dɪˈvaɪd/
(verb). chia
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). đạt được
vocab
praise
/preɪz/
(verb). khen
vocab
instill
/ɪnˈstɪl/
(verb). để tâm đến
vocab
task
/tæsk/
(noun). nhiệm vụ
vocab
infer
/ɪnˈfɜr/
(verb). suy luận
vocab
innate ability
/ɪˈneɪt əˈbɪləti/
(noun). khả năng bẩm sinh
vocab
emphasize
/ˈemfəsaɪz/
(verb). nhấn mạnh
vocab
perform
/pərˈfɔrm/
(verb). trình diễn
vocab
methodology
/ˌmɛθəˈdɑləʤi/
(noun). phương pháp luận
vocab
strict
/strɪkt/
(adj). nghiêm ngặt
vocab
interpret
/ɪnˈtɜrprət/
(verb). thông dịch
vocab
Intellectual ability
/ˌɪntəˈlɛkʧuəl əˈbɪləti/
(noun). Khả năng trí tuệ
vocab
unchangeable
/ʌnˈʧeɪnʤəbəl/
(adj). không thể thay đổi
vocab
promote
/prəˈmoʊt/
(verb). thúc đẩy
vocab
aware
/əˈwɛr/
(adj). nhận thức
vocab
boost
/bust/
(verb). tăng
vocab
morale
/məˈræl/
(noun). tinh thần
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
academic achievement
/ˌækəˈdɛmɪk əˈʧivmənt/
(noun). thành tích học tập
vocab
data
/ˈdætə/
(noun). dữ liệu
vocab
support
/səˈpɔrt/
(verb). ủng hộ
vocab
misunderstand
/ˌmɪsəndərˈstænd/
(verb). hiểu sai
vocab
misapply
/mɪsəˈplaɪ/
(verb). ứng dụng sai
vocab
intelligence test
/ɪnˈtɛləʤəns tɛst/
(noun). Bài kiểm tra trí thông minh
vocab
concept
/ˈkɑnsɛpt/
(noun). ý tưởng
vocab
deliver
/dɪˈlɪvər/
(verb). truyền đạt
vocab
subtle
/ˈsʌtəl/
(adj). tinh tế
vocab
intervention
/ˌɪnərˈvɛnʧən/
(noun). sự can thiệp
vocab
maximize
/ˈmæksəmaɪz/
(verb). tối đa hóa
vocab
effectiveness
/ɪˈfɛktɪvnəs/
(noun). sự hiệu quả
vocab
adolescent
/ˌædoʊˈlɛsənt/
(noun). thanh niên
vocab
perceive
/pərˈsiv/
(verb). nhận thức
vocab
effect
/ɪˈfɛkt/
(noun). tác dụng
vocab
undo
/ənˈdu/
(verb). Hoàn tác
vocab
misappropriate
/mɪsəˈprəʊprieɪt/
(verb). chiếm dụng
vocab
conflate
/kənˈfleɪt/
(verb). kết hợp
vocab
grade
/ɡreɪd/
(noun). điểm số
vocab
null
/nʌl/
(adj). vô giá trị
vocab
cope with
/koʊp wɪθ/
(verb). đối phó với
vocab
handle
/ˈhændəl/
(verb). giải quyết
vocab
criticism
/ˈkrɪtɪˌsɪzəm/
(noun). chỉ trích
vocab
admirable
/ˈædmərəbəl/
(adj). một cách đáng ngưỡng mộ
vocab
deserve
/dɪˈzɜrv/
(verb). xứng đánng
vocab
adapt
/əˈdæpt/
(verb). điều chỉnh, thích nghi
vocab
self-perception
/sɛlf-pərˈsɛpʃən/
(noun). tự nhận thức
vocab
driver
/ˈdraɪvər/
(noun). tác nhân
vocab
self-confidence
/ˈsɛlfˈkɑnfədəns/
(noun). tự tin
vocab
correlation
/ˌkɔrəˈleɪʃən/
(noun). tương quan
vocab
genuine
/ˈʤɛnˈjuˌwaɪn/
(adj). thành thật
vocab
vague
/veɪɡ/
(adj). mơ hồ
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
unfair
/ənˈfɛr/
(adj). không công bằng
vocab
coverage
/ˈkʌvərəʤ/
(noun). phủ sóng
vocab
elixir
/ɪˈlɪksər/
(noun). tiên dược
vocab
proponent
/prəˈpoʊnənt/
(noun). người đề nghị
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). khẳng định
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). chứng cớ
vocab
deliberate
/dɪˈlɪbərət/
(adj). cố ý
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(noun). nỗ lực
vocab
strive
/straɪv/
(verb). phấn đấu
vocab
deluded notion
/dɪˈludɪd ˈnoʊʃən/
(noun). khái niệm sai lầm
vocab
implement
/ˈɪmpləmənt/
(verb). thực hiện
vocab
dissonance
/ˈdɪsənəns/
(noun). sự bất hòa
vocab
viable
/ˈvaɪəbəl/
(noun). khả thi
vocab
aspiration
/ˌæspəˈreɪʃən/
(noun). khát vọng
vocab
philosophy
/fəˈlɑsəfi/
(noun). triết lý
vocab
concrete
/ˈkɑnkrit/
(adj). cụ thể hoá
vocab