IELTS Reading Practice Test
1Wegener's ideas about continental drift were widely disputed while he was alive.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Wegener's ideas about continental drift were widely disputed while he was alive.

So sánh cụm từ trong câu hỏi và bài đọc, ta có:

widely disputed = international controversy

while he was alive = in his lifetime

Giải thích chi tiết

smiley18Áp dụng Linearthinking:

Câu trong bài cho biết: His book on the subject , The Origin of Continents and Oceans, went through four editions and was the focus of an international controversy in his lifetime and for some years after his death

=> Meaning: Cuốn sách của ông ấy đã có 4 lần chỉnh sửa và là focus của một cuộc tranh cãi quốc tế trong khi ông ấy còn sống và sau một vài năm sau khi chết

=> Ý kiến của ông ấy bị tranh luận từ khi ông còn sống và vài năm sau khi chết

=> Meaning câu hỏi: Ý tưởng của Wegener về continental drift đã bị tranh cãi rộng rãi khi ông ấy vẫn còn sống

=> Câu hỏi và bài đọc giống nhau

checkChọn YES

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford