Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/06/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 03/06/2023: The table below shows water use for different purposes in four countries. The use of water by four different countries (%)

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/06/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

- Egypt và Saudi Arabia sử dụng nước nhiều nhất cho mục đích nông nghiệp trong khi New Zealand và Canada cho mục đích công nghiệp.

- Nước dùng cho mục đích sinh hoạt thấp nhất ở tất cả 4 quốc gia.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Egypt and Saudi Arabia.

 • Body 2: Mô tả số liệu của New Zealand and Canada.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Egypt and Saudi Arabia: the majority of water resources to agriculture >< New Zealand and Canada did so for industrial purposes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Domestic water consumption: low among all countries.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Egypt
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture: over four-fifths.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industry and domestic use: below 10%.
Idea 2
Saudi Arabia: A relatively similar pattern.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture: 64%, double the figure for industry.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Domestic use: 6%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Canada
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industrial activities: 70%, more than triple residential usage and seven times as high as that for agricultural purposes.
Idea 2
New Zealand
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industry = agriculture: at around 45% each.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The domestic sector: 10%

📝 Bài mẫu

The table illustrates how four

distinct countries
consumed water for three purposes.

Overall, Egypt and Saudi Arabia

allocated
the majority of water resources to agriculture while New Zealand and Canada did so for industrial purposes. It was also evident that
domestic water consumption
remained relatively low among all countries.

Regarding Egypt, just over four-fifths of water was utilized agriculturally, while industrial and domestic consumption both stood at below 10%.

A relatively similar pattern
could be observed in Saudi Arabia, as agricultural usage
constituted
64%, double the figure for industry, leaving domestic use with a mere 6%.

In contrast, Canada distributed most of its water consumption, 70%, to industrial activities, which was more than triple the percentage for residential usage and seven times as high as that for agricultural purposes. Concerning New Zealand, industry and agriculture had

relatively similar shares
, at around 45% each, compared to 10%
allotted
to
the domestic sector
.

(152 words)

📚 Vocabulary

distinct countries
/dɪsˈtɪŋkt ˈkʌntriz/
(noun). những quốc gia khác nhau
vocab
allocate
/ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
domestic water consumption
/dəʊˈmɛstɪk ˈwɔːtə kənˈsʌmpʃᵊn/
(noun). tiêu thụ nước sinh hoạt
vocab
A relatively similar pattern
/ə ˈrɛlətɪvli ˈsɪmɪlə ˈpætən/
(noun). Mô hình tương đối giống nhau
vocab
constitute
/ˈkɒnstɪtjuːt/
(verb). chiếm
vocab
relatively similar shares
/ˈrɛlətɪvli ˈsɪmɪlə ʃeəz/
(noun). những phần tương đối giống nhau
vocab
allot
/əˈlɒt/
(verb). phân bổ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Vương quốc Anh và Pháp là những quốc gia riêng biệt với nền văn hóa và truyền thống độc đáo của riêng họ.

--> The United Kingdom and France are

with their own unique cultures and traditions.

 

2 Chính phủ đã quyết định phân bổ kinh phí bổ sung để hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục và y tế.

--> The government decided to

additional funding to support education and healthcare sectors.

 

3 Chính phủ thực hiện các chính sách điều chỉnh tiêu thụ nước sinh hoạt và khuyến khích tiết kiệm.

--> The government implemented policies to regulate

and encourage conservation.

💡 Gợi ý

domestic water consumption

allocate

distinct countries

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

01.

mô hình tương đối giống nhau

02.

chiếm

03.

những phần tương đối giống nhau

04.

phân bổ

Học nhiều từ vựng hay qua Writing task 2 IELTS ngày 03/06/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu hay task 1 hay tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The table below shows water use for different purposes in four countries. The use of water by four different countries (%), DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Cấu trúc tương phản: SV, while SV

Ví dụ: Regarding Egypt, just over four-fifths of water was utilized agriculturally, while industrial and domestic consumption both stood at below 10%.

2. Câu bị động với Modal verb: S + can/will/could... + V1 --> S + can/will/could... + be V3/ed.

Ví dụ: A relatively similar pattern could be observed in Saudi Arabia.

3. Sử dụng đa dạng các transition words.

- Regarding Egypt, SV

- In contrast, SV

- Concerning New Zealand, SV

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background