Other art forms are more important than films. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 04/07/2020 chủ đề giải tris (entertainment): Many people believe that film is a less important art than other forms such as literature and painting. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao có ý kiến rằng văn học và hội họa là những loại hình nghệ thuật quan trọng hơn phim.

  • Body 2: Vì DOL không đồng tình rằng phim kém quan trọng hơn các loại hình nghệ thuật khác, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là dù hội họa và văn học có nhiều giá trị về mặt lịch sử và chi tiết nhưng phim ảnh vẫn quan trọng hơn về mặt văn hóa.

Insert Statement here...
In my opinion, this is demonstrably false, given how much film is a crucial part of pop culture today.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Literature and paintings are more important
Idea 1
A form of societal expression for many societies for decades; Films in contrast might be said to be quite a recent invention
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Literature and paintings provide more details to the viewer
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: books are often better than their movie adaptations
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Films are important
Idea 1
Films contain elements that other mediums do not have → more suitable for certain forms of artistic expression
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: music and sounds can be incorporated into films.
Idea 2
Certain ways of writing a script or shooting a scene might be akin to literature or paintings themselves.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

As a medium of art, there are many who believe that film

is inferior to literature and paintings in terms of importance
. In my opinion, this is demonstrably false, given how much film is a crucial part of pop culture today.

On the one hand, it could be argued that literature and paintings have been a form of societal expression for many societies for decades, and as such, can be considered more important to them. Films in contrast might be said to be quite a

recent invention
, and therefore, the richness and diversity of the industry is incomparable to the other two forms of art. Furthermore, it might also be argued that literature and paintings
provide more details to the viewer.
This is why, for instance, there is a widespread pattern that books are often better than their movie adaptations, since the latter
fail to provide the intricacies
of the former.

On the other hand, it could be said that films contain elements that other mediums do not have, and as such, are more suitable for certain forms of artistic expression. Therefore, films could be said

to be more culturally relevant
today, in the age of the internet, where complex forms of media can easily be transmitted. For instance, while music and sounds can be incorporated into films, setting off a number of emotions in the viewers, the same cannot be done with literature or paintings. Furthermore, certain ways of writing a script or shooting a scene might be akin to literature or paintings themselves.

Therefore, I argue that while literature and paintings might have a richer history and a higher level of detail, films are more culturally important due to

its ability to contain within itself a wide variety of components.

(292 words)

📚 Vocabulary

Học thêm các từ vựng bổ ích thông qua bài Sample Writing Task 2 vừa rồi nhé.

To be inferior to literature and paintings in terms of importance.
/tuː biː ɪnˈfɪərɪə tuː ˈlɪtərɪʧər ænd ˈpeɪntɪŋz ɪn tɜːmz ɒv ɪmˈpɔːtns./
(adj). Không quan trọng bằng các tác phẩm văn học và tranh vẽ
To be a crucial part of pop culture today.
/tuː biː ə ˈkruːʃəl pɑːt ɒv pɒp ˈkʌlʧə təˈdeɪ./
(noun). Là một phần quan trọng của văn hóa đại chúng
To be a form of societal expression
/tuː biː ə fɔːm ɒv səˈsaɪətl ɪksˈprɛʃən/
(noun). Là một hình thức bày tỏ trong xã hội
vocab
Recent invention
/ˈriːsnt ɪnˈvɛnʃən/
(noun). Phát minh gần đây
vocab
Richness and diversity of the industry
/ˈrɪʧnɪs ænd daɪˈvɜːsɪti ɒv ði ˈɪndəstri/
(noun). Sự phong phú và đa dạng của ngành này
Provide more details to the viewer
/prəˈvaɪd mɔː ˈdiːteɪlz tuː ðə ˈvjuːə/
(verb). Cung cấp nhiều chi tiết đến người xem
Movie adaptation
/ˈmuːvi ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/
(noun). Phim chuyển thể
vocab
Fail to provide the intricacies
/feɪl tuː prəˈvaɪd ði ˈɪntrɪkəsiz/
(verb). Không thể truyền tải những chi tiết phức tạp
Contain elements that other mediums do not have
/kənˈteɪn ˈɛlɪmənts ðæt ˈʌðə ˈmiːdiəmz duː nɒt hæv/
(verb). Chứa những yếu tố mà các phương tiện truyền đạt khác không có
To be more culturally relevant
/tuː biː mɔː ˈkʌlʧərəli ˈrɛlɪvənt/
(adj). Phù hợp về mặt văn hóa hơn
Set off a number of emotions in the viewers
/sɛt ɒf ə ˈnʌmbər ɒv ɪˈməʊʃənz ɪn ðə ˈvjuːəz/
(verb). Gợi lên nhiều cảm xúc ở người xem
vocab
Its ability to contain within itself a wide variety of components
/ɪts əˈbɪlɪti tuː kənˈteɪn wɪˈðɪn ɪtˈsɛlf ə waɪd vəˈraɪəti ɒv kəmˈpəʊnənts/
(noun). Khả năng chứa đựng đa dạng các yếu tố

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Phát minh gần đây

=>

01.

 

Phim chuyển thể

=>

02.

 

Phù hợp về mặt văn hóa hơn

=> To be

03.

 

Là một hình thức bày tỏ trong xã hội

=> To be a form of

04.

 

Cung cấp nhiều chi tiết đến người xem

=> Provide more details to the

05.

 

Gợi lên nhiều cảm xúc ở người xem

=>

06.
a number of emotions in the viewers

Cùng ôn thêm từ vựng và bài tập trong bài mẫu cùng ngày Writing task 1 IELTS Sample ngày 04/07/2020.

Exercise 2

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Có nhiều người cho rằng phim thì không quan trọng bằng các tác phẩm văn học hoặc tranh vẽ.

 

=> There are many who believe that film is

.

 

 

2 Mạng xã hội là một phần quan trọng của văn hóa đại chúng ngày nay.

 

=> Social media is

today.

 

 

3 Độ phong phú và đa dạng của ngành này không thể so sánh với hai hình thức nghệ thuật kia.

 

=> The

is incomparable to the other two forms of art.

 

 

4 Các bộ phim chuyển thể thường không truyền tải được những tình tiết phức tạp của các tiểu thuyết.

 

=> Movie adaptations often

of the novels.

 

 

5 Phim chứa những yếu tố mà các phương thức truyền đạt khác không có.

 

=> Films

.

 

 

6 Phim quan trọng hơn về khía cạnh văn hóa vì nó có khả năng chứa đựng đa dạng các yếu tố.

 

=> Films are more culturally important due to its

.

💡 Gợi ý

fail to provide the intricacies

inferior to literature and paintings in terms of importance.

ability to contain within itself a wide variety of components

richness and diversity of the industry

contain elements that other mediums do not have

a crucial part of pop culture

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Many people believe that film is a less important art than other forms such as literature and painting. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background