Some think raising unhealthy foods' price can solve a problem of overweight. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/07/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): Some think raising unhealthy foods' price can solve a problem of overweight. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc tăng giá các thực phẩm gây tăng cân, DOL sẽ chỉ ra một vài lý do vì sao việc tăng giá đó không hiệu quả.

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng đưa ra một giải pháp tốt hơn, chính là kiểm soát khẩu phần.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù việc tăng giá các thực phẩm gây tăng cân có thể đem lại hiệu quả, nhưng có các phương pháp khác hiệu quả hơn.

Insert Statement here...
While the increase in the price of fattening foods might help, it would not be nearly as effective as other measures such as portion control.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
A price hike on fattening foods is not effective
Idea 1
Making fattening sugary foods more expensive would not certainly curb the rise in obesity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Behavioural economics proposes that people would be more than eager to hand over more money for the fattening foods that they enjoy
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other measures
Idea 1
Portion control
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food portions are large → high calories → If portions are decreased for every meal → people consuming fewer calories per meal → becoming less obese
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: making bowls smaller → individuals consume less food

📝 Bài mẫu

There could be said to be an increasing number of

individuals who are becoming obese
. Recent
policy decisions
have proposed that
a price hike on fattening foods
be implemented in order to
dissuade people from consuming them
and thereby curbing the obesity epidemic. I personally think that while this measure might help, it would not be nearly as effective as other measures such as portion control.

Whilst there is no doubt in my mind that making fattening sugary foods more expensive would certainly curb the rise in obesity, it is still uncertain that it would necessarily be as effective as we might expect due to the

price inelasticity
of fast food products. Some might state
the law of supply and demand
as a reason why we might expect
sugary food consumption
to decrease when prices rise, but
behavioral economics
might propose that people would be more than eager to hand over more money for the fattening foods that they enjoy. This is why other addictive substances such as cigarettes, for example, have also been shown to be somewhat
immune to price increases
.

Furthermore, a larger issue may actually be

portion control
, as having larger portions in each meal could actually
encourage people to eat more
. Particularly in
fast food chains
, food portions are exorbitantly large leading to each meal being calorically higher than normal meals. If portions are decreased for every meal, even if the price is lowered, it could lead to people consuming less calories per meal and thus becoming less obese. Studies have shown that by making bowls smaller, for example, individuals also consume less food. If governments apply this method to fast food restaurants, it could potentially decrease obesity rates more effectively than price hikes could.

Overall, I argue that whilst increasing the price of fattening foods might help to a degree, I argue that other options such as portion control might be more effective.

(318 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây trình bày những từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2.

Individuals who are becoming obese
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəlz huː ɑː bɪˈkʌmɪŋ əʊˈbiːs/
(noun). Những người mà đang trở nên béo phì
vocab
Policy decision
/ˈpɒlɪsi dɪˈsɪʒən/
(noun). Quyết sách
vocab
A price hike on fattening foods
/ə praɪs haɪk ɒn ˈfætnɪŋ fuːdz/
(noun). Sự tăng giá của đồ ăn gây béo phì
vocab
Implement
/ˈɪmplɪmənt/
(verb). Thi hành (chính sách/luật/kế hoạch)
vocab
Dissuade people from consuming them
/dɪˈsweɪd ˈpiːpl frɒm kənˈsjuːmɪŋ ðɛm/
(verb). Khiến mọi người không muốn tiêu thụ chúng
vocab
Curb the obesity epidemic
/kɜːb ði əʊˈbiːsɪti ˌɛpɪˈdɛmɪk/
(verb). Hạn chế nạn béo phì
vocab
Price inelasticity
/praɪs ˌɪnɪlæsˈtɪsɪti/
(noun). Tính không co giãn về giá
Law of supply and demand
/lɔː ɒv səˈplaɪ ænd dɪˈmɑːnd/
(noun). Quy luật cung và cầu
vocab
Sugary food consumption
/ˈʃʊgəri fuːd kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). Sự tiêu thụ thức ăn ngọt
vocab
Behavioural economics
/bɪˈheɪvjərəl ˌiːkəˈnɒmɪks/
(noun). Kinh tế học hành vi
To be eager to hand over more money
/tuː biː ˈiːgə tuː hænd ˈəʊvə mɔː ˈmʌni/
(adj). Muốn trả thêm tiền
vocab
To be immune to price increases
/tuː biː ɪˈmjuːn tuː praɪs ˈɪnkriːsɪz/
(adj). Miễn nhiễm với việc tăng giá
vocab
Portion control
/ˈpɔːʃən kənˈtrəʊl/
(noun). Kiểm soát khẩu phần
vocab
Encourage people to eat more
/ɪnˈkʌrɪʤ ˈpiːpl tuː iːt mɔː/
(verb). Khuyến khích mọi người ăn nhiều hơn
vocab
Fast food chains
/fɑːst fuːd ʧeɪnz/
(noun). Các chuỗi thức ăn nhanh
vocab
Consume less calories per meal
/kənˈsjuːm lɛs ˈkæləriz pɜː miːl/
(verb). Tiêu thụ ít calo hơn mỗi bữa ăn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Essay nhé! smiley32

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Sự thi hành các quyết sách gần đây đã mang lại những thay đổi tích cực cho công ty.

 

=> The implementation of recent

has brought about positive changes to the company.

 

 

2 Tăng giá của đồ ăn gây béo phì là không đủ để giải quyết vấn đề.

 

=>

is not enough to solve the problem.

 

 

3 Tăng giá sẽ không đảm bảo có thể khiến mọi người không muốn tiêu thụ thức ăn gây béo phì nữa.

 

=> An increase in price won't guarantee to

fattening foods.

 

4 Kinh tế học hành vi thì cho rằng người ta sẽ muốn trả thêm tiền để mua thức ăn ngọt mà họ thích.

 

=>

might propose that people would be more than eager to hand over more money for the fattening foods that they enjoy.

 

 

5 Mặc dù giá kẹo tăng lên, các khách hàng vẫn sẵn sàng trả thêm tiền để mua sản phẩm họ thích.

 

=> Despite the price hikes on candies, customers would still

to buy their favourites products.

 

 

6 Ví dụ, thuốc lá cũng đã được chỉ ra là đã phần nào miễn nhiễm với việc tăng giá.

 

=> Cigarettes, for example, have also been shown to be somewhat

.

 

 

7 Có những khẩu phần lớn hơn trong mỗi bữa ăn có thể khuyến khích mọi người ăn nhiều hơn.

 

=> Having larger portions in each meal could actually

.

 

 

8 Nếu khẩu phần ăn được giảm cho mỗi bữa ăn, nó có thể khiến ta tiêu thụ ít calo hơn trong mỗi bữa ăn, từ đó ít béo phì đi.

 

=> If portions are decreased for every meal, it could lead to people

and thus becoming less obese.

💡 Gợi ý

A price hike on fattening food

dissuade people from consuming

encourage people to eat more

consuming less calories per meal

be eager to hand over more money

policy decisions

immune to price increases

Behavioural economics

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

01.

Tính không co giãn về giá

=> Price

02.

Thi hành (chính sách/luật/kế hoạch)

=>

03.

Những người mà đang trở nên béo phì

=> Individuals who are becoming

04.

Hạn chế nạn béo phì

=> Curb the

05.

Quy luật cung và cầu

=> Law of supply and

06.

Sự tiêu thụ thức ăn ngọt

=> Sugary food

07.

Các chuỗi thức ăn nhanh

=> Fast food

08.

Kiểm soát khẩu phần

=>

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley19 Sau sample "More and more people are becoming seriously overweight. Some people think a solution can be to increase the price of fattening foods. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background