The media should cover more good news. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/06/2018 chủ đề giải trí (entertainment): The media should cover more good news. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc truyền thông nên đưa nhiều tin tốt hơn, DOL chỉ ra những vấn đề mà việc đưa nhiều tin xấu mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng chỉ ra những lợi ích mà việc đưa tin tốt mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là truyền thông nên đưa nhiều tin tốt hơn

Insert Statement here...
Many people believe that media positivity should be encouraged and I do agree with this idea for two main reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
 Excessive negativity is harmful
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Audiences are bombarded with negative stories → good news should be reported to balance out
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: plane crash in Malaysia + news agencies report similar accidents in the next months → create fear for travelling by air although it is the safest → distort views
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
The need for positive news
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Good news inspires readers → benefit themselves and the society
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the success of Flappy Bird → Vietnamese app developers start their own business → entrepreneurship is promoted → good for developers and the country’s economy.

📝 Bài mẫu

It is now not uncommon to see negative news

hit the headlines
and appear frequently in the mass media. For this reason, many people believe that media positivity should be encouraged and I do agree with this idea for two main reasons.

First, audiences are increasingly

bombarded with negative stories
and therefore, good news should be reported more often to balance out. In fact, journalism’s commitment to being society’s watchdog is understandable, but
excessive negativity
in the news can be harmful. For instance, after a tragic plane crash in Malaysia was broadcast,
news agencies
the world over started to report similar accidents during the next months. This
created collective fear for air travel
, which consequently
hurt the aviation industry
despite the fact that air transport is still the safest option, with incident rates far lower than those for road and rail transport. In this way, an excessive amount of bad news
causes distorted views
and this is why the more good news is worth reporting.

Secondly, happiness is

highly contagious
, hence the need for positive media coverage. Good news can
inspire readers or viewers to take action
, which can benefit themselves and even society as a whole. The success of Flappy Bird, a mobile game created by Dong Nguyen that caused a global sensation in 2013, has been an encouraging story. Thousands of Vietnamese app developers have subsequently tried to start their own businesses in order to follow in Dong Nguyen’s footsteps. Although very few of them can achieve similar success, entrepreneurship is promoted, which comes as good news for both developers themselves and the country’s economy.

In conclusion, my belief is that news agencies should dedicate more to positive news because it can create a healthy journalism balance and also

spread positivity
.

(293 words)

📚 Vocabulary

Cùng hệ thống lại từ vựng trọng bài mẫu và ôn tập thêm từ vựng trong Writing task 1 IELTS ngày 07/06/2018 nữa nhé!

Hit the headlines
/hɪt ðə ˈhɛdlaɪnz/
(verb). Gây chấn động
vocab
To be bombarded with negative stories
/tuː biː bɒmˈbɑːdɪd wɪð ˈnɛgətɪv ˈstɔːriz/
(verb). Bị dồn dập bởi những tin tiêu cực
vocab
Excessive negativity
/ɪkˈsɛsɪv ˌnɛgəˈtɪvɪti/
(noun). Sự tiêu cực quá độ
vocab
To be broadcast
/tuː biː ˈbrɔːdkɑːst/
(verb). Được phát sóng
vocab
News agency
/njuːz ˈeɪʤənsi/
(noun). Hãng thông tấn
vocab
Create collective fear for air travel
/kri(ː)ˈeɪt kɒˈlɛktɪv fɪə fɔːr eə ˈtrævl/
(verb). Tạo ra nỗi sợ chung cho việc đi máy bay
vocab
Hurt the aviation industry
/hɜːt ði ˌeɪvɪˈeɪʃ(ə)n ˈɪndəstri/
(verb). Làm tổn hại đến ngành hàng không
vocab
Cause distorted views
/kɔːz dɪsˈtɔːtɪd vjuːz/
(verb). Gây ra những quan điểm sai lệch
Highly contagious
/ˈhaɪli kənˈteɪʤəs/
(adj). Có sức ảnh hưởng lớn
Inspire readers or viewers to take action
/ɪnˈspaɪə ˈriːdəz ɔː ˈvjuːəz tuː teɪk ˈækʃ(ə)n/
(verb). Tạo cảm hứng cho bạn đọc hoặc người xem để hành động
Follow in one's footsteps
/ˈfɒləʊ ɪn wʌnz ˈfʊtstɛps/
(verb). Tiếp bước ai đó
vocab
Spread positivity
/sprɛd ˌpɒz.əˈtɪv.ə.ti/
(verb). Lan toả sự tích cực
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Giờ đây không quá khó để thấy tin tức gây chấn động và xuất hiện thường xuyên trên các trang thông tin đại chúng.

 

=> It is now not uncommon to see negative news

and appear frequently in the mass media.

 

 

2 Khán giả ngày càng bị dồn dập với các câu chuyện tiêu cực.

 

=> Audiences are increasingly

.

 

 

3 Những báo cáo liên quan tới các vụ va chạm máy bay gần đây đã tạo ra nỗi sợ chung cho việc đi máy bay.

 

=> Reports in connection with recent plane crashes have

.

 

 

4 Những tin tức kiểu này đã làm tổn hại tới ngành hàng không.

 

=> Such stories have

.

 

 

5 Tin tức tích cực có thể tạo cảm hứng cho độc giả và người xem hành động.

 

=> Good news can

.

 

 

6 Hàng ngàn các nhà phát triển phần mềm Việt Nam đã từ đó cố gắng mở doanh nghiệp để tiếp bước Đông Nguyễn.

 

=> Thousands of Vietnamese app developers have subsequently tried to start their own business in order to

.

💡 Gợi ý

inspire readers or viewers to take action

bombarded with negative stories

created collective fear for air travel

hit the headlines

follow in Dong Nguyen’s footsteps

hurt the aviation industry

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

01.

Sự tiêu cực quá độ

=>

02.

Hãng thông tấn

=>

03.

Có sức ảnh hưởng lớn

=>

04.

Lan toả sự tích cực

=>

05.

Được phát sóng

=> To be

06.

Gây ra những quan điểm sai lệch

=> Cause

Theo dõi DOL Tự Học để xem ngay những bài viết mẫu IELTS Task 2 chất lượng nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley20 Sau sample "The media should include more good stories which report good news. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background