Do the environmental and ecological benefits of eating local food outweigh its drawbacks? - IELTS Writing

Chủ đề thức ăn và đồ uống (food & drinks) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình cho rằng vấn đề có nhiều Advantages (lợi ích) hay Disadvantages (tác hại) hơn

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc nhập khẩu thực phẩm, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề mà việc mỗi quốc gia chỉ tiêu thụ thực phẩm tự mình nuôi trồng có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết không nên ngưng nhập khẩu thực phẩm

Insert Statement here...
I agree more with the fact that food should be shipped, as there are far too many disadvantages to stopping food imports.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Growing food within a country’s borders alone can lead to less variety
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Different soil conditions as well as climate → not all food can be grown in the same country
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Importing food → a more varied supply of fresh local food
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Growing our own crops may not actually be that environmentally friendly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rising demand → irrigation issues → take water from natural reservoirs → a call for dam projects → change ecosystems and migration patterns → wildlife must be cleared out

📝 Bài mẫu

The debate surrounding whether or not countries should

import food from abroad
has
become increasingly prevalent
, with some arguing that the trend should be kept in order to
ensure the best food conditions
and a healthy environment, while others believe that it would be much more economically and environmentally beneficial to
consume home grown food
. Personally, I agree more with the first
sentiment
, as there are far too many disadvantages to stopping food imports.

Firstly, not all food can be grown in the same country and need to come from very specific environments, and

growing food within a country’s borders
alone can
lead to less variety
.
Soil conditions
as well as
climate and weather patterns
make many of our favorite foods unable to be produced in our countries without expensive equipment to
artificially imitate weather conditions
where these crops are normally grown. Importing food on the other hand, helps to ensure
a more varied supply of fresh local food
that was grown in the environment that best suited it. An example we can observe today is the array of food products that can be seen in countries that are involved into the world trade network, for they are able to import foods from overseas.

Secondly, growing our own crops may not actually be that environmentally friendly, for if demand for

local crops
were to increase substantially, we may be forced to fix irrigation issues and
take water from natural reservoir
s and nearby lakes, diverting them to our fields. The end result could call for dam projects on a massive scale that would
irrevocably change ecosystems and migration patterns
. Large areas of wildlife must be cleared out, for example, in order to sustain large scale chicken or cow farms. Leaving this job for areas that are more suited to agricultural production can be seen as much more efficient and environmentally friendly.

Overall, I argue that growing food locally is doubtful to be economically or environmentally beneficial, and thus should not be implemented.

(331 words)

📚 Vocabulary

Import food from abroad
/ˈɪmpɔːt fuːd frɒm əˈbrɔːd/
(noun). Nhập thức ăn từ nước ngoài
vocab
Become increasingly prevalent
/bɪˈkʌm ɪnˈkriːsɪŋli ˈprɛvələnt/
(noun). Ngày càng thịnh hành
Ensure the best food conditions
/ɪnˈʃʊə ðə bɛst fuːd kənˈdɪʃənz/
(noun). Đảm bảo thức ăn có chất lượng tốt nhất
vocab
Consume home grown food
/kənˈsjuːm həʊm grəʊn fuːd/
(verb). Tiêu thụ thức ăn nhà trồng (địa phương)
vocab
Sentiment
/ˈsɛntɪmənt/
(verb). Quan điểm
Growing food within a country’s borders
/ˈgrəʊɪŋ fuːd wɪˈðɪn ə ˈkʌntriz ˈbɔːdəz/
(verb). Trồng thực phẩm trong một nước
vocab
Lead to less variety
/liːd tuː lɛs vəˈraɪəti/
(noun). Dẫn tới sự kém đa dạng hơn
vocab
Soil conditions
/sɔɪl kənˈdɪʃənz/
(noun). Tình trạng đất
vocab
Climate and weather patterns
/ˈklaɪmɪt ænd ˈwɛðə ˈpætənz/
(noun). Kiểu khí hậu và thời tiết
vocab
Artificially imitate weather conditions
/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)li ˈɪmɪteɪt ˈwɛðə kənˈdɪʃənz/
(noun). Bắt chước điều kiện thời tiết một cách nhân tạo
A more varied supply of fresh local food
/ə mɔː ˈveərɪd səˈplaɪ ɒv frɛʃ ˈləʊkəl fuːd/
(adj). Một nguồn thức ăn tươi từ địa phương đa dạng hơn
vocab
To be environmentally friendly
/tuː biː ɪnˌvaɪərənˈmɛntli ˈfrɛndli/
(adj). Thân thiện với môi trường
vocab
Local crops
/ˈləʊkəl krɒps/
(noun). Cây trồng địa phương
vocab
Take water from natural reservoirs
/teɪk ˈwɔːtə frɒm ˈnæʧrəl ˈrɛzəvwɑːz/
(verb). Lấy nước từ các hồ chứa tự nhiên
vocab
Call for dam projects on a massive scale
/kɔːl fɔː dæm ˈprɒʤɛkts ɒn ə ˈmæsɪv skeɪl/
(noun). Cần các dự án đập diện rộng
vocab
Irrevocably change ecosystems and migration patterns
/ɪˈrɛvəkəbli ʧeɪnʤ ˈiːkəʊˌsɪstəmz ænd maɪˈgreɪʃən ˈpætənz/
(verb). Thay đổi vĩnh viễn hệ sinh thái và thói quen di cư
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Xu hướng này nên được giữ để đảm bảo thức ăn có chất lượng tốt nhất.

 

=> The trend should be kept in order to

.

 

 

2 Chỉ trồng thực phẩm trong một nước dẫn tới sự kém đa dạng hơn.

 

=>

alone can lead to less variety.

 

 

3 Ta cần những thiết bị đắt tiền để bắt chước điều kiện thời tiết một cách nhân tạo nơi mà các cây trồng này được trồng.

 

=> We need expensive equipment to

where these crops are normally grown.

 

 

4 Việc nhập khẩu thức ăn giúp ta đảm bảo được một nguồn thức ăn tươi từ địa phương đa dạng hơn.

 

=> Importing food helps to ensure

.

 

 

5 Túi nhựa không thân thiện với môi trường.

 

=> Plastic bags are not

.

 

 

6 Nhiều khu nông nghiệp lấy nước từ các hồ chứa tự nhiên để tưới tiêu.

 

=> Many agriculture areas

for irrigation.

 

 

7 Cuối cùng có thể phải cần tới các dự án đập diện rộng.

 

=> The end result could

.

 

 

8 Việc xây các con đập sẽ thay đổi vĩnh viễn hệ sinh thái và thói quen di cư.

 

=> The construction of the dams would

.

💡 Gợi ý

ensure the best food conditions

Growing food within a country’s borders

artificially imitate weather conditions

call for dam projects on a massive scale

a more varied supply of fresh local food

irrevocably change ecosystems and migration patterns

environmentally friendly

take water from natural reservoirs

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Quan điểm

=>

01.

 

Dẫn tới sự kém đa dạng hơn

=> Lead to

02.

 

Tình trạng đất

=>

03.

 

Kiểu khí hậu và thời tiết

=> Climate and

04.

 

Tiêu thụ thức ăn nhà trồng (địa phương)

=>

05.
home grown food

 

Ngày càng thịnh hành

=> Become increasingly

06.

 

Cây trồng địa phương

=>

07.

 

Nhập thức ăn từ nước ngoài

=>

08.
food from abroad

Tìm hiểu thêm các bài mẫu Writing Task 2 khác tại chuyên mục Writing IELTS Samples trên dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley26 Sau sample Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local food is more environmentally and economically beneficial. Do you think the advantages outweigh its disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley13

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background