What are the benefits/drawbacks of telling children that effort is the only thing matters?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/7/2019 chủ đề giáo dục (education): What are the benefits/drawbacks of telling children that effort is the only thing matters? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về các ưu điểm của triết lý này

  • Body 2: Tiếp đó, DOL sẽ nói về các nhược điểm

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I think there are many advantages as well disadvantages to this philosophy.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Encourage them to be more diligent
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Self-discipline is hard to train → motivate children to work harder → setting them up for success
Idea 2
Exhibit appreciation for hard working people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • See hard working people → think they are trying to be successful → appreciate them → be humble and understanding → well-liked
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Overlook other factors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Overlooking connections, attitude, creativity, or soft skills → harder to success
Idea 2
Self-hating behaviors when not successful
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Try hard but not success → beating themselves up thinking they don’t try hard enough → mentally exhausting (seen in many gen Z kids)

📝 Bài mẫu

Nowadays, many parents, especially Asian ones, tend to educate their children to always try hard because as long as they do so, they certainly will be successful. I think there are many advantages as well disadvantages to this

philosophy
.

It is undeniable that there are many benefits to telling children so. The first reason, obvious as it is, is that this will encourage children to become much more diligent.

Self-discipline
is the most difficult trait to develop for almost anyone, and telling children that success awaits them if they work hard incentivizes them to become self-disciplined. As a result, they stand a better chance of being successful since they are more
goal-oriented and determined
. Another reason is that these children will exhibit appreciation for hard-working people. They will perceive these people as also wanting to be successful like them and thus appreciate their diligence. Therefore, these children would be
more grateful and humble
towards other people.

However, there are certain disadvantages to teaching children to expect success once they have worked hard. The first disadvantage is that these children can

ignore other factors
for success, such as natural talent, soft skills, attitude, or connections. For example, a child might be so engrossed in one's studies that one
neglects to make friends
, which might serve as crucial connections many years later.  The second disadvantage is that children will
show self-deprecating behaviors
if this philosophy fails them. For example, when children study hard for their university entrance exam but cannot get into their dream school, they will blame themselves for not working hard enough.
In the long run
, this will be
mentally exhausting
for them.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages to telling children that once they work hard, success will come. Generally, I think parents should encourage their children to work hard for their success, but diligence should not be the only factor leading to success.

(322 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 được liệt kê trong bảng dưới đây.

Philosophy
/fəˈlɑsəfi/
(noun). Triết lý
vocab
Encourage children to become more diligent
/ɛnˈkɜrɪʤ ˈʧɪldrən tu bɪˈkʌm mɔr ˈdɪlɪʤənt/
(verb). Khuyến khích trẻ em trở nên chăm chỉ hơn
vocab
Self-discipline
/sɛlf-ˈdɪsəplən/
(noun). Kỷ luật cá nhân
vocab
The most difficult trait to develop
/ðə moʊst ˈdɪfəkəlt treɪt tu dɪˈvɛləp/
(noun). Phẩm chất khó để phát triển nhất
Success awaits them
/səkˈsɛs əˈweɪts ðɛm/
(verb). Sự thành công đang chờ họ
vocab
Stand a better chance of something
/stænd ə ˈbɛtər ʧæns ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dễ xảy ra điều gì đó hơn
Goal-oriented and determined
/goʊl-ˈɔriˌɛntəd ænd dɪˈtɜrmənd/
(adj). Tập trung vào mục tiêu và có quyết tâm
vocab
Exhibit appreciation for hard-working people
/ɪgˈzɪbɪt əˌpriʃiˈeɪʃən fɔr hɑrd-ˈwɜrkɪŋ ˈpipəl/
(verb). Thể hiện sự công nhận đối với những người chăm chỉ
vocab
More grateful and humble
/mɔr ˈgreɪtfəl ænd ˈhʌmbəl/
(adj). Biết ơn và khiêm tốn hơn
vocab
Ignore other factors
/ɪgˈnɔr ˈʌðər ˈfæktərz/
(verb). Phớt lờ những yếu tố khác
To be engrossed in something
/tu bi ɪnˈgroʊst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Quá chăm chú vào cái gì đó
vocab
Neglects to make friends
/nɪˈglɛkts tu meɪk frɛndz/
(verb). Quên việc phải kết bạn
vocab
Show self-deprecating behaviors
/ʃoʊ ˈsɛlfˈdɛprəˌkeɪtɪŋ bɪˈheɪvjərz/
(verb). Biểu hiện hành vi ghét bỏ bản thân
In the long run
/ɪn ðə lɔŋ rʌn/
(adv). Về lâu dài
vocab
Mentally exhausting
/ˈmɛntəli ɪgˈzɑstɪŋ/
(adj). Gây mệt mỏi về tinh thần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

A

01.
person is the one who set clear goals and will try their best to accomplish those goals.

 

Having to cope with stress constantly is

02.
.

 

Saying 'thank you' sincerely is the best way to express how

03.
you are.

 

A

04.
can be construed as the way that someone thinks about life and deals with it.

 

Kids with

05.
know what and when they need to study, and will fulfill their responsibilities even if they don't want do so.

 

As he was

06.
the game, he didn't listen to a single word that his mom said.

Exercise 2:

Triết lý này sẽ khuyến khích trẻ em trở nên chăm chỉ hơn.

=> This philosophy will encourage children to

.

 

Kỷ luận cá nhân là phẩm chất khó để phát triển nhất.

=> Self-discipline is

for almost anyone.

 

Nói với trẻ em rằng thành công sẽ chờ chúng nếu chúng làm việc chăm chỉ thì sẽ khuyến khích bọn nhỏ trở nên có kỷ luật cá nhân hơn.

=> Telling children that

if they work hard incentivizes them to become self-disciplined.

 

Những người mà tập trung vào mục tiêu thì thường dễ thành công hơn.

=> Those who are goal-oriented

being successful.

 

Một đứa trẻ có thể quá chăm chú vào việc học mà quên đi việc phải kết bạn.

=> A child might be so engrossed in one's studies that he or she

 

Trẻ em sẽ biểu hiện hành vi ghét bỏ bản thân nếu triết lý này không có tác dụng với chúng.

=> Children will

if this philosophy fails them.

 

Nhờ vào việc thể hiện sự công nhận đối với những cá nhân chăm chỉ mà anh ấy được rất nhiều cấp dưới kính trọng.

=> By

, he is respected by many of his inferiors.

 

Về lầu dài, tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ xứng đáng.

=> All our hard work will be worth it

.

💡 Gợi ý

become much more diligent

the most difficult trait to develop

success awaits them

exhibiting appreciation for hard-working people

in the long run

stand a better chance of

neglects to make friends

show self-deprecating behaviors

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample In some cultures, children are often told that they can achieve anything if they try hard enough. What are the advantages and disadvantages of giving children this message?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background