Reading benefits imagination & language skills more than watching TV. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là Agree hay Disagree.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra các ưu điểm của việc xem TV

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra các ưu điểm của việc đọc sách

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng đọc sách hay xem TV đều có thế mạnh riêng của chúng chứ không có cái nào tốt hơn cái nào.

Insert Statement here...
Reading for pleasure does not help people to develop imagination and better language skills than watching TV.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Watching TV
Idea 1
Beneficial for children in improving their mental capabilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Its ability to illustrate realistic or colourful depictions of life through an entertaining manner
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Children’s shows on channels such as Nickelodeon are hugely popular for this reason → parents allow their kids to tune in to not only be entertained but to improve their skills at the same time.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reading
Idea 1
Some forms of creative and linguistic expression are conveyed better in writings than on TV
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Character backgrounds or subtle details can be obsessively explored in books.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Movie adaptations often do not live up to the standards of the book → Books could therefore be better for imagination and development past a certain age.

📝 Bài mẫu

Many people today contend that reading would be better than watching TV in developing one’s imagination and language skills. I personally do not believe that any one format is inherently better at

improving these creative capabilities
, for it ultimately
depends on the type of content
and the
mental age
of the viewer that consumes the media.

I argue that TV, through its ability to

illustrate realistic or colourful depictions of life
through an entertaining manner, can be beneficial for children in improving their mental capabilities. Those who are of early age might not be able to read, and as such, might
pick up their spoken vocabulary from TV
instead. Children’s shows on channels such as Nickelodeon are hugely popular for this reason, as parents allow their kids to tune in to not only be entertained but to improve their skills at the same time.

Nonetheless, it is true that some forms of creative and linguistic expression are conveyed better in writings than on TV. These are things such as

character backgrounds
or
subtle details
that can be obsessively explored in books. It would be more difficult for
audio-visual mediums
such as films to
convey the same features
in similar lengths. This is why many people often complain that
movie adaptations
often
do not live up to the standards of the book
, for the latter is able to
delve into the nitty-gritty of the storyline
better than a movie more often than not. Books could therefore be better for imagination and development past a certain age.

Overall, I argue that both mediums have their own sets of advantages and disadvantages, and it is dependent upon the maker of either books or TV shows to develop intellectually engaging material. 

(289 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi những từ vựng xuất hiện trong bài mẫu Task 2 Writing IELTS vừa rồi.

Improve these creative capabilities
/ɪmˈpruːv ðiːz kri(ː)ˈeɪtɪv ˌkeɪpəˈbɪlɪtiz/
(verb). Cải thiện những khả năng sáng tạo này
vocab
Depend on the type of content
/dɪˈpɛnd ɒn ðə taɪp ɒv ˈkɒntɛnt/
(verb). Phụ thuộc vào thể loại nội dung
Mental age
/ˈmɛntl eɪʤ/
(noun). Tuổi tâm hồn
Illustrate realistic or colourful depictions of life
/ˈɪləstreɪt rɪəˈlɪstɪk ɔː ˈkʌləfʊl dɪˈpɪkʃ(ə)nz ɒv laɪf/
(verb). Thể hiện những miêu tả chân thật và đầy màu sấc của cuộc sống
vocab
To be beneficial for children
/tuː biː ˌbɛnɪˈfɪʃəl fɔː ˈʧɪldrən/
(adj). Có lợi cho trẻ em
Pick up vocabulary from TV
/pɪk ʌp vəʊˈkæbjʊləri frɒm ˌtiːˈviː/
(verb). Học từ vựng từ TV
To be conveyed better in writings than on TV
/tuː biː kənˈveɪd ˈbɛtər ɪn ˈraɪtɪŋz ðæn ɒn ˌtiːˈviː/
(verb). Được truyền tải tốt hơn trong văn viết so với trên TV
Character backgrounds
/ˈkærɪktə ˈbækgraʊndz/
(noun). Lai lịch nhân vật
vocab
Subtle details
/ˈsʌtl ˈdiːteɪlz/
(noun). Tiểu tiết
Audio-visual mediums
/ˈɔːdɪˌəʊ-ˈvɪzjʊəl ˈmiːdiəmz/
(noun). Các phương tiện âm thanh-hình ảnh
Convey the same features
/kənˈveɪ ðə seɪm ˈfiːʧəz/
(verb). Truyền tải những yếu tố tương tự
Movie adaptation
/ˈmuːvi ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/
(noun). Phim chuyển thể
vocab
Do not live up to the standards of the book
/duː nɒt lɪv ʌp tuː ðə ˈstændədz ɒv ðə bʊk/
(verb). Không được như tiêu chuẩn của sách
Delve into the nitty-gritty of the storyline
/dɛlv ˈɪntuː ðə ˈnɪti ˈgrɪti ɒv ðə ˈstɔːrɪlaɪn/
(verb). Đi sâu vào những tình tiết quan trọng nhất của cốt truyện

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các phương tiện âm thanh-hình ảnh -

01.

 

Tiểu tiết -

02.

 

Lai lịch nhân vật -

03.

 

Tuổi tâm hồn -

04.

 

Phim chuyển thể -

05.

 

Khả năng sáng tạo -

06.

Exercise 2:

TV có khả năng thể hiện những miêu tả chân thật và đầy màu sắc của cuộc sống thông qua một phong thái giải trí.

=> TVs have the ability to

through an entertaining manner.

 

Trò chơi điện tử có thể có lợi cho trẻ em nếu được chơi điều độ.

=> Video games can be

if played in moderation.

 

Trẻ nhỏ mà không đọc được có thể học từ vựng từ TV.

=> Children who are of early age might not be able to read, and as such, might

instead.

 

Một quyển sách thì có thể đào sâu hơn vào những tình tiết quan trọng của cốt truyện so với một bộ phim.

=> A book is able to

better than a movie.

 

Đây là lý do vì sao nhiều người thường than phiền rằng phim chuyển thể không được như tiêu chuẩn của sách.

=> This is why many people often complain that movie adaptations often

.

 

Độ dài trung bình của phim không cho phép chúng truyền tải các tình tiết tương tự một cách trọn vẹn như sách.

=> In comparison to books, the average length of movies doesn't allow them to

as thorough.

💡 Gợi ý

beneficial to children

convey the same features

illustrate realistic or colourful depictions of life

delve into the nitty gritty of the storyline

do not live up to the standards of the book

pick up their spoken vocabulary from TV

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "People say that reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background