Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 20/04/2024

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích những bất lợi của việc sinh viên Đại học làm tình nguyện.

 • Body 2: DOL chứng minh những lợi ích của việc sinh viên Đại học làm tình nguyện vượt trội hơn bất lợi.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The potential drawbacks
Idea 1
Impose pressure on busy students
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: increased stress and burnout;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: students who rely on part-time employment >> conflict with their work schedules.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Hypothesis: if not genuinely interested in >> lack enthusiasm >> low productivity >> undermine the effectiveness of the initiatives.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The benefits far outweigh the concerns
Idea 1
Instills a sense of responsibility in students.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: develop a deeper understanding of social issues;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Foster essential qualities for responsible citizenship.
Idea 2
Build meaningful connections
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: enhances the university's reputation + mutual learning between academia and the community.

📝 Bài mẫu

In recent years, there has been increasing

advocacy
for university students to engage in voluntary work to support their local communities. While this suggestion has its potential drawbacks, I strongly believe that the benefits far outweigh the concerns.

On the one hand, it is important to acknowledge the potential drawbacks of requiring university students to participate in voluntary work. Some may argue that mandating such activities could

impose additional pressure
on already busy students, leading to increased stress and burnout. This is usually the case of students who rely on part-time employment to support themselves financially. For them,
mandating voluntary activities
could conflict with their work schedules, forcing them to choose between earning income and fulfilling their academic or
volunteer commitments
. Additionally, if students are not genuinely interested in the causes they are supporting, they may lack motivation and enthusiasm when participating in voluntary activities. This could result in low levels of engagement and productivity, ultimately
undermining the effectiveness of the initiatives
.

However, despite these potential drawbacks, I firmly support the idea of university students engaging in voluntary work for several reasons. One of these is that voluntary work

instills a sense of responsibility
and civic duty in students. By actively contributing to their local communities, students develop a deeper understanding of social issues and the importance of collective action in addressing them, thereby
fostering a sense of empathy, compassion, and solidarity
, which are essential qualities for responsible citizenship and leadership. Another benefit is that by actively participating in
community projects and initiatives
, students can
build meaningful connections
with local residents, organizations, and businesses. This not only
enhances the university's reputation
as a
socially responsible institution
but also creates opportunities for collaborative partnerships and mutual learning between academia and the community.

In conclusion, while there are potential drawbacks to including voluntary work in university education, the benefits far outweigh the concerns. Therefore, I strongly believe that universities should encourage and

facilitate voluntary work
as an
integral part of the educational experience
.

(332 words)

📚 Vocabulary

advocacy
/ˈædvəkəsi/
(noun). sự ủng hộ
vocab
impose additional pressure
/ɪmˈpoʊz əˈdɪʃənl ˈprɛʃər/
(verb). tạo thêm áp lực
vocab
mandate voluntary activities
/ˈmændəˌteɪt ˈvɒlənˌtɛri ækˈtɪvətiz/
(verb). bắt buộc tham gia hoạt động tình nguyện
vocab
volunteer commitment
/ˌvɒlənˈtɪr kəˈmɪtmənt/
(noun). cam kết tình nguyện
vocab
undermine the effectiveness of the initiatives
/ˌʌndərˈmaɪn ðə ɪˌfɛktɪvnəs ʌv ði ɪˈnɪʃətɪvz/
(verb). làm suy yếu hiệu quả của các dự án
vocab
instill a sense of responsibility
/ɪnˈstɪl ə sɛns ʌv rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti/
(verb). truyền tinh thần trách nhiệm
vocab
foster a sense of empathy, compassion, and solidarity
/ˈfɒstər ə sɛns ʌv ˈɛmpəθi kəmˈpæʃən ænd ˌsɒlɪˈdærɪti/
(verb). thúc đẩy tinh thần đồng cảm, nhân ái và đoàn kết
vocab
community project and initiative
/kəˈmjuːnɪti ˈprɒdʒɛkt ænd ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). các dự án và hoạt động cộng đồng
vocab
build meaningful connections
/bɪld ˈmiːnɪŋfəl kəˈnɛkʃənz/
(verb). xây dựng những kết nối có ý nghĩa
vocab
enhance the university's reputation
/ɪnˈhæns ðə ˌjuːnɪˈvɜrsɪtiz ˌrɛpjʊˈteɪʃən/
(verb). nâng cao danh tiếng của trường đại học
vocab
socially responsible institution
/ˈsoʊʃəli rɪˈspɒnsəbəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
(noun). tổ chức có trách nhiệm với xã hội
vocab
facilitate voluntary work
/fəˈsɪlɪˌteɪt ˌvɒlənˈtɛri wɜːrk/
(verb). tạo điều kiện cho công việc tình nguyện
vocab
integral part of the educational experience
/ˈɪntɪgrəl pɑːrt ʌv ði ˌɛdʒʊˈkeɪʃənl ɪkˈspɪəriəns/
(noun). một phần không thể thiếu của trải nghiệm giáo dục
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Sự ủng hộ của tổ chức đối với quyền động vật đã thu hút được sự ủng hộ rộng rãi.

-> The organization's

for animal rights has garnered widespread support.

 

2 Thời hạn khắt khe đã tạo thêm áp lực cho đội.

-> The tight deadline

on the team.

 

3 Hội đồng nhà trường quyết định bắt buộc tham gia hoạt động tình nguyện cho tất cả học sinh.

-> The school board decided to

for all students.

 

4 Cô ấy có một cam kết tình nguyện mạnh mẽ để giúp đỡ những người vô gia cư.

-> She has a strong

to helping the homeless.

 

5 Thiếu kinh phí có khả năng làm suy yếu tính hiệu quả của các dự án nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng.

-> Lack of funding has the potential to

aimed at improving community health.

 

6 Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tinh thần trách nhiệm ở con cái họ.

-> Parents play a crucial role in

in their children.

 

7 Mục tiêu của tổ chức từ thiện là thúc đẩy tinh thần đồng cảm, nhân ái và đoàn kết giữa các tình nguyện viên.

-> The charity's goal is to

among its volunteers.

💡 Gợi ý

imposed additional pressure

mandate voluntary activities

foster a sense of empathy, compassion, and solidarity

advocacy

undermine the effectiveness of the initiatives

volunteer commitment

instilling a sense of responsibility

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

dự án và hoạt động cộng đồng

02.

xây dựng những kết nối có ý nghĩa

03.

nâng cao danh tiếng của trường đại học

04.

tổ chức có trách nhiệm với xã hội

05.

tạo điều kiện cho công việc tình nguyện

06.

một phần không thể thiếu của trải nghiệm giáo dục

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "All university students should do some voluntary work to help the local community. To what do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background