In some cases, warnings rather than punishments should be given to offenders. Agree/disagree?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 28/08/2021 chủ đề tội phạm (crime): In some cases people who break the law should be warned instead of receiving punishment. Do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL đồng tình với việc quan điểm nên đưa ra cảnh cáo, nhưng vẫn đưa ra các quan điểm ủng hộ việc trừng phạt cho để lập luận được đa chiều

  • Body 2: Tiếp đến, DOL trình bày quan điểm đồng tình với đề bài

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL tóm lại các ý đã trình bày và nhấn mạnh lại quan điểm của mình một lần nữa

Insert Statement here...
From my viewpoint, I firmly advocate the idea that minor offenses and first-time offenders can be diverted from prosecution.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Punishments are efficacious in upholding the legal system
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Instill fear in criminals --> Discourage wrongdoings
Idea 2
Punishments are needed for recidivists
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Keep doing bad things despite acknowledging the consequences --> Education alone won't work --> Punishments should be imposed
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Save legal enforcers time and effort
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The police can deal with minor offenses swiftly and can allot more time for more serious crimes
Idea 2
Help reduce crime rates
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some people break law unintentionally --> Education works better
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Those cautioned were 50 percent less likely to reoffend
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have a clean record --> Have jobs --> A greater chance for young adults to grow out of crime

📝 Bài mẫu

Whether warnings should replace legal punishments in certain cases has become a topic of debate. From my viewpoint, I firmly advocate the idea that

minor offenses
and
first-time offenders
can
be diverted from prosecution
.

On the one hand, it is undeniable that punishments are imperative in some instances. First, punishments are

efficacious in upholding the legal system
. By
instilling fear of retribution in potential criminals
, punishments help
dissuade wrongdoings
, thus ensuring security for the society. Secondly, punishments are just desserts for re-offenders. This is because they were well-aware of the consequences of their crimes, yet they decided to fall back into old habits. For these
recidivists
, education alone would be insufficient while stronger punitive measures should be imposed.

On the other hand, diverting first-time and minor offenders from prosecution has some positives in preventing crimes. Firstly,

diversion
will save legal enforcers time and effort. Sometimes,
trivial cases
such as shoplifting will get low-level penalties even if they are brought to court. Therefore, by giving out notices for minor offences, the police can allot more time for more serious crimes. Furthermore, rehabilitative measures can have positive impacts on reducing crime rates. Sometimes, people who break laws are
unintentional
, in these cases, proper education is appropriate. For instance, a research conducted in London in 2015 has proven that those cautioned were 50 percent less likely to reoffend as compared to those who were fined by a court. Moreover, warnings give young adults a greater chance to grow out of crime, since
having a clean record
will open them up to many job opportunities instead of resorting to crime to make a living.

All in all, though punishments are needed to sustain the legal system, I believe that giving warnings is more effective in discouraging lawbreakers.

(297 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu nghĩa các từ vựng xuất hiện ở bài IELTS Writing Task 2 mẫu vừa rồi.

Minor offenses
/ˈmaɪnər əˈfɛnsɪz/
(noun). Những sai phạm không đáng kể
vocab
First-time offenders
/fɜrst-taɪm əˈfɛndərz/
(noun). Những người phạm tội lần đầu
vocab
To be diverted from prosecution
/tu bi daɪˈvɜrtɪd frʌm ˌprɑsəˈkjuʃən/
(verb). Được tránh khỏi việc bị truy tố
vocab
To be efficacious in upholding the legal system
/tu bi ˌɛfəˈkeɪʃəs ɪn əpˈhoʊldɪŋ ðə ˈligəl ˈsɪstəm/
(verb). Hiệu quả trong việc duy trì hệ thống pháp luật
vocab
Instill fear of retribution in potential criminal
/ɪnˈstɪl fɪr ʌv ˌrɛtrəˈbjuʃən ɪn pəˈtɛnʃəl ˈkrɪmənəl/
(verb). Khiến cho những tội phạm tiềm năng sợ việc bị xử phạt
vocab
To dissuade wrongdoings
/tu dɪˈsweɪd rɔŋˈduɪŋz/
(verb). Can ngăn những việc làm sai trái
vocab
Recidivists
/rəˈsɪdɪˌvɪsts/
(noun). Những người tái phạm tội
vocab
To impose punitive measures
/tu ɪmˈpoʊz ˈpjunətɪv ˈmɛʒərz/
(verb). Thi hành những biện pháp xử phạt
vocab
Diversion
/daɪˈvɜrʒən/
(noun). Sự ân xá
vocab
Trivial case
/ˈtrɪviəl keɪs/
(noun). Trường hợp không nghiêm trọng
vocab
Break laws unintentionally or out of lack of knowledge
/breɪk lɔz ˌʌnɪnˈtɛnʃənəli ɔr aʊt ʌv læk ʌv ˈnɑləʤ/
(verb). Vi phạm luật pháp một cách vô ý, hoặc là vì thiếu hiểu biết
vocab
Have a clean record
/hæv ə klin ˈrɛkərd/
(verb). Có lý lịch trong sạch
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Những sai phạm không đáng kể

=> Minor

01.

 

Những người phạm tội lần đầu

=>

02.
offenders

 

Những người tái phạm tội

=>

03.

 

Sự ân xá

=>

04.

 

Những trường hợp không nghiêm trọng

=>

05.
cases

 

Có lý lịch trong sạch

=> Have a clean

06.

Exercise 2

1 Những tội nhẹ và những người phạm tội lần đầu có thể được chuyển hướng khỏi bị truy tố.

=> Minor offenses and first-time offenders can be

.

 

2 Các hình phạt có hiệu quả trong việc duy trì hệ thống pháp luật

=> Punishments are efficacious in

 

3 Những hình phạt nghiêm khắc khiến cho những tội phạm tiềm năng sợ việc bị xử phạt

=> Strict punishments help to

 

4 Hình phạt là không thể thiếu vì chúng giúp ngăn cản những hành vi sai trái

=> Punishments are indispensable because they help

 

5 Chính phủ nên áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ săn trộm

=> The government should

on poachers

 

6 Đôi khi, mọi người vi phạm luật một cách vô ý hoặc do thiếu kiến ​​thức

=> Sometimes, people

or out of lack of knowledge

💡 Gợi ý

instill fear of retribution in potential criminal

break laws unintentionally

diverted from prosecution

upholding the legal system

impose stricter punitive measures

dissuade wrongdoings

Nâng cao vốn từ vựng từ các bài mẫu tổng hợp trong tháng 08/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "In some cases people who break the law should be warned instead of receiving punishment. Do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background