Traveling abroad for information is obsolete because of Internet. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 30/09/2020 công nghệ (technology): Traveling abroad for information is obsolete because of Internet. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL chỉ đồng tình một phần nên sẽ trình bày thân bài như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: Chỉ ra những lý do vì sao DOL đồng tình

  • Body 2: Chỉ ra những lý do vì sao DOL không tình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình,

Insert Statement here...
The internet means people do not need to travel to foreign countries to understand how others live.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Can watch documentaries online
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Netflix run a street food series → can experience thru the screen
Idea 2
Experience things over the Internet is enough if they cannot afford or just want a slight experience of multiple countries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Many features are exaggerated on cameras for attention → not the authentic experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: many Youtube channels are doing this
Idea 2
Information on the Internet is unverifiable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: fake news about Asian practices

📝 Bài mẫu

With the prevalence of the Internet, many people think that people do not need to travel to other countries to understand life there. I neither fully agree nor disagree with this opinion.

Why I partially agree with this statement is because people can watch documentaries online to understand how life is in foreign countries. These documentaries are often accurate and

delivered with great quality
, helping the audience understand the foreign cultures better. For example, Netflix recently has released a popular series depicting street food worldwide. Moreover, this option is suitable for those who have yet to be capable of international flights or people who only want a slight experience of multiple countries. For example, if a student is writing a paper on the difference between Asian cultures, he or she has to research online instead of traveling to said countries.

However, I partially disagree with the statement because mere research on the Internet cannot replace the traveling experience. Firstly, many features are exaggerated on camera for attention, whether that exaggeration is on the positive or negative side. For example, many foreigners usually film themselves eating

bizarre foods
from that country, leading viewers to misinterpret that most local people eat that way daily. Secondly, the Internet is full of
unverifiable information
, so information from Youtube channels or blogs might not be adequate to build a deep understanding of other cultures.

In conclusion, I do agree that using the Internet to learn about life in foreign countries instead of traveling is

a feasible option
for those who cannot afford the travel or do not have enough time. However, I do not think that the Internet can entirely replace going to other countries to experience their lives.

(284 words)

📚 Vocabulary

The prevalence of the Internet
/ðə ˈprɛvələns ʌv ði ˈɪntərˌnɛt/
(noun). Sự phổ biến của Internet
vocab
To be delivered with great quality
/tu bi dɪˈlɪvərd wɪð greɪt ˈkwɑləti/
(adj). (Nói về sản phẩm) Được bàn giao với chất lượng rất tốt
vocab
To release something
/tu riˈlis ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phát hành
vocab
To depict something
/tu dɪˈpɪkt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Mô tả, lột tả mọt vật gì đó hoặc ai đó
To be capable of something
/tu bi ˈkeɪpəbəl ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Đủ khả năng hoặc phẩm chất để làm một việc gì đó
vocab
To write a paper on something
/tu raɪt ə ˈpeɪpər ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Viết bài luận về chủ đề nào đó
vocab
To exaggerate something for attention
/tu ɪgˈzæʤəˌreɪt ˈsʌmθɪŋ fɔr əˈtɛnʃən/
(verb). Phóng đại sự việc để thu hút sự chú ý
vocab
Bizarre foods
/bəˈzɑr fudz/
(noun). Những thức ăn kì lạ
vocab
To misinterpret something
/tu mɪsɪnˈtɜrprət ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hiểu sai một vấn đề/một người nào đó
vocab
Unverifiable information
/ənˌvɛrɪˈfaɪəbəl ˌɪnfərˈmeɪʃən/
(noun). Thông tin không thể xác thực được
vocab
To build a deep understanding of something
/tu bɪld ə dip ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Xây dựng hiểu biết sâu về một vấn đề nào đó
vocab
A feasible option
/ə ˈfizəbəl ˈɑpʃən/
(noun). Môt phương án khả thi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Sơn Tùng MTP is going to

his new song in the next few days.

 

The painting

a girl sitting by the window staring into nothingness.

 

It seems like he

what she meant. That's why he was so angry when he shouldn't be.

 

The teacher advised her to

a deeper understanding of the topic since her paper was quite superficial.

 

I love how all the posts of this blogger are

with great quality.

 

For their finals, the students have to

a paper on mental abuse in the workplace.

 

The fall was not high at all but he still

the pain for attention. However, nobody believed him.

💡 Gợi ý

misinterpreted

delivered

write

release

build

exaggerated

depicts

Exercise 2

Điền vào chỗ trống với các từ trong danh sách từ vựng phía trên.

 

1. Sự phổ biến của mạng Internet thật sự đã giúp người dân tiếp cận với tin tức một cách dễ dàng.

=> "The

01.
really helped people to get access to news easily"

 

2. Anh ấy từng xem hột vịt lộn là một món ăn kì lạ nhưng mà bây giờ anh ấy ăn nó mỗi tuần.

=> He used to consider balut a

02.
but now he can't go a week without it.

 

3. Người biên tập viên đã xóa toàn bộ bài viết vì nó chứa toàn những thông tin không thể xác thực được.

=> The editor deleted the entire article since it was full of

03.
.

 

4.Tôi thiên về phương án của anh ấy vì tôi tin rằng nó khả thi hơn.

=> I favoured his option for I believe it's more

04.
.

 

Bấm vào chuyên mục IELTS Writing Samples để xem thêm các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu chủ đề khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Internet technology means people do not need to travel to foreign countries to understand how others live. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background