Using a mobile phone to answer the work and personal calls at any time or 7 days a week. Positive/negative development?

IELTS Writing Sample task 2 ngày 04/09/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Anybody can use a mobile phone to answer the work and personal calls at any time or 7 days a week. Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi của đề

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về những lợi ích của việc có thể trả lời điện thoại mọi lúc

  • Body 2: DOL nói về những bất lợi của việc có thể trả lời điện thoại mọi lúc

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tóm lại các ý chính đã nêu, đồng thời nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
From my perspective, I strongly believe that the positives and negatives of this trend are equal.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Can handle urgent situations anytime
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For businesses, can support customers round the clock --> Customer services will be improved --> Profits will increase
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For individuals, allows quick and easy communication with their families and friends and can deal with emergencies at work swiftly
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Are great distractions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Disturbed by work messages --> Can never truly enjoy their time off
Idea 2
Throw a person off their work-life balance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Suffer from stress and declined mental health

📝 Bài mẫu

Nowadays, mobile phones can be used to receive business or personal calls anytime. From my perspective, I strongly believe that the positives and negatives of this trend are equal.

On the one hand, being able to take phone calls at any time is extremely beneficial. Mobile phones allow people to

handle urgent situations anytime
and anywhere, and this benefits not only the individuals but large corporations as well. In terms of businesses, mobile phones help them to be available to customers round the clock via hotlines. As a result,
customer service
will be improved and with that comes increased profits. Regarding individuals, mobile phones
allow quick and easy communication
with their families and friends, despite the
geographical location
. Moreover, even on holidays, emergencies at work can be dealt with swiftly using mobile phones. This is especially advantageous in lines of business that require frequent and prompt problem solving such as show business.

On the other hand, there are undeniable issues with the ability to use mobile phones at all times. First, mobile phones are great

distractions
which can interfere with lives outside of work. If a person is regularly
disturbed by work messages
or phone calls, they can never truly enjoy their time off with their friends and family. Moreover, having to answer to problems at work any time will
throw a person off their work-life balance
as they are always ready to engage in work. In the long term,
stress and declined mental health
are to be expected.

In conclusion, the advantages of being able to communicate via mobile phones anytime do not eclipse its disadvantages and vice versa. Instead, what people should do is to use their time and phones wisely in order to achieve a work-life balance.

(292 words)

📚 Vocabulary

Handle urgent situations anytime
/ˈhændəl ˈɜrʤənt ˌsɪʧuˈeɪʃənz ˈɛniˌtaɪm/
(verb). Xử lý những tình huống cấp bách bất cứ lúc nào
vocab
Customer service
/ˈkʌstəmər ˈsɜrvəs/
(noun). Dịch vụ khác hàng
vocab
Allow quick and easy communication
/əˈlaʊ kwɪk ænd ˈizi kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(verb). Cho phép việc giao tiếp diễn ra nhanh chóng và dễ dàng
vocab
Deal with emergencies swiftly
/dil wɪð ɪˈmɜrʤənsiz ˈswɪftli/
(verb). Xử lý những trường hợp khẩn cấp nhanh chóng
vocab
To be great distractions
/tu bi greɪt dɪˈstrækʃənz/
(verb). Là những thứ gây xao nhãng
vocab
To be disturbed by work messages
/tu bi dɪˈstɜrbd baɪ wɜrk ˈmɛsəʤəz/
(verb). Bị làm phiền bởi những tin nhắn công việc
vocab
Throw a person off their work-life balance
/tu θroʊ ə ˈpɜrsən ɔf ðɛr wɜrk-laɪf ˈbæləns/
(verb). Khiến mất cân bằng giữa công việc và đời sống
vocab
Stress and declined mental health
/strɛs ænd dɪˈklaɪnd ˈmɛntəl hɛlθ/
(noun). Stress và sức khỏe tinh thần giảm sút
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Dịch vụ khác hàng

=>

01.

 

Là những thứ gây xao nhãng

=> To be great

02.

 

Stress và sức khỏe tinh thần giảm sút

=> Stress and declined

03.

 

Xử lý những tình huống cấp bách bất cứ lúc nào

=> Handle

04.
situations anytime

 

Vị trí địa lý

=>

05.
location

Exercise 2

1 Điện thoại di động cho phép họ liên lạc nhanh chóng và dễ dàng với gia đình và bạn bè của họ

=> Mobile phones

with their families and friends

 

2 Nếu một người thường xuyên bị làm phiền bởi tin nhắn công việc hoặc cuộc gọi điện thoại, họ không bao giờ có thể thực sự tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với bạn bè và gia đình của họ

=> If a person is regularly

or phone calls, they can never truly enjoy their time off with their friends and family

 

3 Phải trả lời các vấn đề trong công việc bất cứ lúc nào sẽ khiến một người mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

=> Having to answer to problems at work any time will

 

4 Mọi người có thể đối phó với các trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ của công nghệ

=> People can

with the aid of technology

💡 Gợi ý

disturbed by work messages

deal with emergencies swiftly

allow quick and easy communication

throw a person off their work-life balance

Bấm vào trang IELTS Writing Sample Essays để tham khảo thêm các bài mẫu Writing Task 2 khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Anybody can use a mobile phone to answer the work and personal calls at any time or 7 days a week. Does this development have more positive or negative effects on both individuals and society?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background