Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 08/06/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 nguyên nhân của việc sống ở các thành phố lớn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất của người dân.

 • Body 2: DOL phân tích nguyên nhân khác của việc sống ở các thành phố lớn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Negatively impacts on physical health
Idea 1
Reason 1: Living environment is deteriorating
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: various job opportunities >> attract people from other regions >> the escalating population;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: the rising demand for fossil fuel-burning activities >> pollute the air;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: people inhale pollutants >> lead to health problems.
Idea 2
Reason 2: Live in substandard housing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: growing population density >> skyrocketing property prices;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: challenging to find a good accommodation;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: live in substandard housing conditions;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: contribute to various health problems.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Detrimental effect on mental well-being
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: high living and accommodation costs >> work hard + juggle multiple jobs;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: be rare to get enough rest or spend quality time with loved ones;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: suffer from mental ailments;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Ho Chi Minh City (exorbitant costs) >> people suffer from mental exhaustion >> Reason: working excessively + spending most of income on basic living expenses.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Brief conclusion: the fast-paced, expensive city life is very stressful.

📝 Bài mẫu

It is believed that living in major cities

takes a heavy toll
on people’s well-being. This essay completely agrees with this statement.

The first argument supporting my opinion is that the living environment in many big cities is

deteriorating
, posing a direct threat to citizens’ physical health. With various job opportunities, large cities tend to attract a significant portion of people from other regions, contributing to the
escalating population
. More people inevitably means the rising demand for activities requiring burning fossil fuels to generate electricity, support transportation, and burn waste, from which most
fine particles
that pollute the air come. Living in major cities, with every breath taken, people tend to
inhale harmful pollutants
that can damage their lungs, hearts, and lead to a host of other health problems. The situation exacerbates when the
growing population density
also leads to
skyrocketing property prices
, which makes finding a good accommodation challenging for many people, especially ordinary office workers or the working class. Consequently, people have no choice but to live in
cramped and substandard housing conditions
, which may lack
proper ventilation, sanitation, and maintenance
. This can contribute to various health problems, including allergies, infections, and mental stress.

In addition to physical wellness, the

frenetic lifestyle
in big cities also
exerts adverse effects
on people’s mental health. To cover expensive living expenses and accommodation costs, many individuals in big cities must work hard; some even
juggle multiple jobs
to sustain their lives. This situation means that proper rest or quality time with family or friends is usually considered a rarity, causing many people to
suffer from chronic anxiety
, loneliness, and other mental ailments. For instance, Ho Chi Minh City, a metropolis in Vietnam, is infamous for its
exorbitant costs
, with a large proportion of young individuals suffering from
mental exhaustion
as they get stuck in the
vicious circle
of working most of the time and spending most of their salaries just to cover basic living expenses. This is why I believe that the fast-paced lifestyle coupled with the high cost of living makes living in big cities very stressful.

In conclusion, I wholeheartedly agree that living in major cities brings about

destructive impacts
on both the mental and physical well-being of citizens.

(373 words)

📚 Vocabulary

take a heavy toll
/teɪk ə ˈhɛvi toʊl/
(verb). gây ảnh hưởng nặng nề
vocab
deteriorate
/dɪˈtɪriəˌreɪt/
(verb). xuống cấp
vocab
escalating population
/ˈɛskəˌleɪtɪŋ ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). dân số leo thang
vocab
fine particle
/faɪn ˈpɑːtɪkəl/
(noun). hạt mịn
vocab
inhale harmful pollutants
/ɪnˈheɪl ˈhɑːmfəl pəˈluːtənts/
(verb). hít phải chất ô nhiễm có hại
vocab
growing population density
/groʊɪŋ ˌpɒpjʊˈleɪʃən ˈdɛnsəti/
(noun). mật độ dân số ngày càng tăng
vocab
skyrocketing property price
/ˈskaɪˌrɒkɪtɪŋ ˈprɒpərti ˈpraɪs/
(noun). giá bất động sản tăng vọt
vocab
cramped and substandard housing condition
/kræmpt ænd ˈsʌbstændərd ˈhaʊzɪŋ kənˈdɪʃən/
(noun). điều kiện nhà ở chật chội và không đạt tiêu chuẩn
vocab
proper ventilation, sanitation, and maintenance
/ˈprɒpər ˌvɛntɪˈleɪʃən, ˌsænɪˈteɪʃən, ænd ˈmeɪntənəns/
(noun). thông gió, vệ sinh và bảo trì thích hợp
vocab
frenetic lifestyle
/frəˈnɛtɪk ˈlaɪfˌstaɪl/
(noun). lối sống hối hả
vocab
exert adverse effects
/ɪkˈsɜrt ˈædvɜrs ɪˈfɛkts/
(verb). gây ra những tác động xấu
vocab
juggle multiple jobs
/ˈdʒʌɡəl ˈmʌltɪpəl ʤɒbz/
(verb). đảm nhận nhiều công việc
vocab
suffer from chronic anxiety
/ˈsʌfər frɒm ˈkrɒnɪk æŋˈzaɪəti/
(verb). mắc chứng lo âu mãn tính
vocab
exorbitant cost
/ɪɡˈzɔːrbɪtənt kɒst/
(noun). chi phí cắt cổ
vocab
mental exhaustion
/ˈmɛntəl ɪɡˈzɔːstʃən/
(noun). kiệt sức về tinh thần
vocab
vicious circle
/ˈvɪʃəs ˈsɜːrkəl/
(noun). vòng luẩn quẩn
vocab
destructive impact
/dɪˈstrʌktɪv ˈɪmpækt/
(noun). tác động tiêu cực
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Sự căng thẳng trong công việc bắt đầu ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của anh.

-> The stress of his job began to

on his health.

 

2 Nếu bạn không chăm sóc chiếc xe của mình, nó sẽ xuống cấp nhanh chóng.

-> If you don't take care of your car, it will

quickly.

 

3 Dân số leo thang của thành phố đang gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng.

->The city's

is putting strain on its infrastructure.

 

4 Các hạt mịn từ khí thải ô tô có thể góp phần gây ô nhiễm không khí.

->

from car exhaust can contribute to air pollution.

 

5 Người dân sống ở các thành phố bị ô nhiễm thường hít phải các chất ô nhiễm có hại.

-> People living in polluted cities often

.

 

6 Mật độ dân số ngày càng tăng ở các khu vực thành thị dẫn đến tình trạng quá tải.

-> The

in urban areas is leading to overcrowding.

 

7 Giá bất động sản tăng vọt đang khiến giới trẻ gặp khó khăn trong việc mua nhà.

->

are making it difficult for young people to buy homes.

 

8 Nhiều gia đình ở thành phố phải sống trong điều kiện nhà ở chật chội và không đạt tiêu chuẩn.

-> Many families in the city live in

.

 

9 Thông gió, vệ sinh và bảo trì thích hợp là điều cần thiết để có một môi trường sống lành mạnh.

->

are essential for a healthy living environment.

💡 Gợi ý

Fine particles

cramped and substandard housing conditions

inhale harmful pollutants

deteriorate

escalating population

Skyrocketing property prices

take a heavy toll

Proper ventilation, sanitation, and maintenance

growing population density

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

lối sống hối hả

02.

gây ra những tác động xấu

03.

đảm nhận nhiều công việc

04.

mắc chứng lo âu mãn tính

05.

chi phí cắt cổ

06.

kiệt sức về tinh thần

07.

vòng luẩn quẩn

08.

tác động tiêu cực

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “Some people think that living in big cities is bad for people’s health. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background