Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 dạng Pie Chart: The charts below show the class size of four states of Australia.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của Australian Capital Territory và Western Australia.

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của New South Wales và South Australia.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The largest share: New South Wales (under 20 students) >< the other states (with 20-30 students).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The least common across all states (exceeding 30 students)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding Australian Capital Territory:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 21-25 students: 51%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • between 26 and 30 students: 27%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • fewer than 20: 20%
Idea 2
A similar pattern: Western Australia (with respective figures being 45%, 29% and 25%).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Classes with over 30 students: a minimal portion (< 5%).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
New South Wales:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Under 20 students (40%); surpassing 21-25-student classes and 26-30-student ones by 10% and 13% respectively.
Idea 2
South Australia:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 26-30 students: accounting for 44%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Under 20 students and those with 21-25, at 30% and 23% in turn.

📝 Bài mẫu

The pie charts illustrate the class size of four Australian states.

Overall, classes with under 20 students

commanded
the largest share
in New South Wales while the other states showed
a greater inclination towards
classes with 20-30 students. Among these sizes, exceeding 30 students were the least common across all states.

Regarding Australian Capital Territory, classes with 21-25 students

constituted
the majority at 51%, while 27% had between 26 and 30 students, compared to the 20% with fewer than 20. A similar pattern could be seen in Western Australia, with respective figures being 45%, 29% and 25%.
Notably,
classes with over 30 students made up
a minimal portion
in both states, each standing below 5%.

Concerning New South Wales, there were 40% of classes with under 20 students,

surpassing
the figures for 21-25-student classes and 26-30-student ones by 10% and 13% respectively. In contrast, the most popular class size in South Australia is 26-30,
accounting for
44%, followed by classes with under 20 students and those with 21-25, at 30% and 23%
in turn
.

 

(174 words)

📚 Vocabulary

commanded
/kəˈmɑːndɪd/
(verb). chiếm
vocab
the largest share
/ðə ˈlɑːʤɪst ʃeə/
(noun). phần lớn nhất
vocab
a greater inclination towards
/ə ˈɡreɪtər ˌɪnklɪˈneɪʃᵊn təˈwɔːdz/
(noun). một xu hương lớn hơn thiên về
vocab
constituted
/ˈkɒnstɪʧuːtɪd/
(verb). chiếm
vocab
Notably
/ˈnəʊtəbli/
(adv). Đáng chú ý
vocab
a minimal portion
/ə ˈmɪnɪmᵊl ˈpɔːʃᵊn/
(noun). một phần tối thiểu
vocab
surpassing
/sɜːˈpɑːsɪŋ/
(verb). vượt qua
vocab
accounting for
/əˈkaʊntɪŋ fɔː/
(verb). chiếm
vocab
in turn
/ɪn tɜːn/
(adv). lần lượt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Sản phẩm của họ chiếm thị phần đáng kể nhờ các tính năng độc đáo và giá cả cạnh tranh.

--> Their product

a substantial market share due to its unique features and competitive pricing.

 

2 Dòng sản phẩm của công ty nắm giữ thị phần lớn nhất của thị trường.

--> The company's product line holds

of the market.

 

3 Trong những năm gần đây, đã xuất hiện một xu hướng lớn hơn thiên về sản phẩm thân thiện với môi trường.

-> In recent years, there has been

environmentally friendly products.

 

4 Giám đốc điều hành của công ty, đáng chú ý với kinh nghiệm trong lĩnh vực, đã được đưa vào để lãnh đạo tổ chức qua giai đoạn thay đổi quan trọng.

--> The CEO of the company,

experienced in the field, was brought in to lead the organization through a period of significant change.

💡 Gợi ý

commanded

a greater inclination towards

the largest share

notably

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

một phần tối thiểu

02.

vượt qua

03.

chiếm

04.

lần lượt

Luyện tập thêm từ vựng thuộc bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/09/2023 nhé.

_________

Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 trong tháng 9/2023

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The charts below show the class size of four states of Australia., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản: SV while SV

Ví dụ: Classes with under 20 students commanded the largest share in New South Wales while the other states showed a greater inclination towards classes with 20-30 students.

2. Dùng Gerund (danh động từ: V-ing) làm subject

Ví dụ: Exceeding 30 students were the least common across all states.

3. Mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which SV --> SV, V_ing

Ví dụ: There were 40% of classes with under 20 students, surpassing the figures for 21-25-student classes and 26-30-student ones by 10% and 13% respectively.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background