Why do some fresh graduates lack team-working skills? Suggest some solutions

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/05/2019 chủ đề công việc (work): Why do some fresh graduates lack team-working skills? Suggest some solutions. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Some businesses find that new employees who just finished their education lack basic interpersonal ability such as working with other employees as a team.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Many people are too focused on studying and do not pay enough attention to the importance of these skills.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The environment in colleges places little emphasis on developing extracurricular activities for students.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Schools should have more clubs and events for students to take part in so they have the chance to expand their network.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Students should be encouraged to find internships during the summer or other vacations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

There have been many reports showing that employees who have just finished college are lacking interpersonal skills. I think

negligence in building up those skills
during college can be one of the causes. However, there are many solutions to this problem.

There can be many causes for this lack of interpersonal abilities. Firstly, this is due to the fact that many people, especially those who live in college are

too focused on studying
and do not pay enough attention to the importance of these skills. Because they do not understand how crucial these skills are, and in their work lives, they do not bother to acquire them. Secondly, the environment in colleges places little emphasis on developing extracurricular activities for students. There are very few organizations for students to participate in and build up on their teamwork abilities.

However, I think there are many ways that we can improve this situation. Firstly, schools should have more clubs and events for students to take part in so they

have the chance to expand their network
. By this way, students can
foster and strengthen their interpersonal skills
. Moreover, students should be encouraged to
find internships
during the summer or other vacations. This will help them
understand the reality of work life
and thus,
know where to improve themselves
to work effectively.

In conclusion, there are many reasons why young adults are lacking their transferable skills. One of the main causes is that people do not pay enough attention to building these skills. However, I believe that a lot of effort can be taken to solve this.

(264 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ngay các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 2 vừa rồi.

Xem thêm các bài Writing IELTS mẫu hay khác trên DOL Tự Học nữa nhé.

Học từ vựng hay qua bài mẫu Writing task 1 IELTS ngày 11/05/2019.

Finish college
/ˈfɪnɪʃ ˈkɑlɪʤ/
(verb). Học xong đại học
vocab
Lack interpersonal skills
/læk ˌɪntərˈpɜrsənəl skɪlz/
(verb). Thiếu kỹ năng giao tiếp
vocab
Negligence in building up those skills
/ˈnɛgləʤəns ɪn ˈbɪldɪŋ ʌp ðoʊz skɪlz/
(noun). Phớt lờ việc rèn dũa những kỹ năng đó
To be too focused on studying
/tu bi tu ˈfoʊkəst ɑn ˈstʌdiɪŋ/
(adj). Quá chú trọng vào việc học
vocab
Place little emphasis on something
/pleɪs ˈlɪtəl ˈɛmfəsəs ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Không đề cao cái gì đó
Develope extracurricular activities
/dɪˈvɛləp ˌɛkstrəkəˈrɪkjələr ækˈtɪvətiz/
(verb). Phát triển các hoạt động ngoại khóa
vocab
Take part in something
/teɪk pɑrt ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tham gia vào cái gì đó
vocab
Have the chance to expand their network
/hæv ðə ʧæns tu ɪkˈspænd ðɛr ˈnɛˌtwɜrk/
(verb). Có cơ hội mở rộng mạng lưới các mối quan hệ
vocab
Foster and strengthen their interpersonal skills
/ˈfɑstər ænd ˈstrɛŋθən ðɛr ˌɪntərˈpɜrsənəl skɪlz/
(verb). Thúc đẩy và củng cố các kỹ năng giao tiếp
vocab
Find internships
/faɪnd ˈɪntərnˌʃɪps/
(verb). Tìm các đợt thực tập
vocab
Understand the reality of work life
/ˌʌndərˈstænd ðə ˌriˈæləˌti ʌv wɜrk laɪf/
(verb). Hiểu thực tế của đời sống làm việc
vocab
Know where to improve themselves
/noʊ wɛr tu ɪmˈpruv ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Biết cần cải thiện bản thân ở đâu

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some businesses find that new employees who just finished their education lack basic interpersonal ability such as working with other employees as a team. What do you think are the causes and what solutions can you suggest?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background