A younger leader is better than an old one. Agree or disagree? - IELTS Writing

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về lợi ích khi tổ chức có được những lãnh đạo trẻ.

 • Body 2: DOL sẽ nói về ý kiến mình ủng hộ là các tổ chức nên được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo lớn tuổi.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại quan điểm mình ủng hộ.

Insert Statement here...
In my opinion, even though younger people possess certain qualities for leadership, older people are more likely to succeed in managerial positions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Having young leaders can offer organizations certain advantages
Idea 1
Open-mindedness => young directors can facilitate more groundbreaking innovations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Young leaders are more sensitive to trends => creative ideas to boost the brand’s popularity => establish a firmer position in the market for the company
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Organizations will be operated better under the guidance of older leaders
Idea 1
Older managers will enjoy the advantage of experiences => assess the situation more thoroughly and make more informed decisions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Older leaders are more respected => a natural advantage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether young people or seniors are better leaders in organizations has become a heated topic of discussion. In my opinion, even though younger people possess certain qualities for leadership, older people are more likely to succeed in

managerial positions
.

On the one hand, having young leaders can offer organizations certain advantages. First of all, thanks to their

open-mindedness
, young directors can
facilitate more groundbreaking innovations
. A prime example of this is the fact that most
conglomerates
in the technology industry nowadays were founded by young people: Snapchat was introduced by 21-year-old Evan Spiegel; Google was established by the 25-year-old duo - Larry Page and Sergey Brin. Moreover, young leaders are more sensitive to trends, which could be
advantageous
for the organization’s image. These managers can
come up with creative ideas
to boost the brand’s popularity
and thus establish a firmer position in the market for the company.

On the other hand, I contend that organizations will be operated better under the guidance of older leaders. First, as

veterans
, older managers will enjoy the advantage of experiences. The indication of this is that they will be able to assess the situation more
thoroughly
and
make more informed decisions.
For example, most multinational companies now are led by older managers, such as LVMH, which is still guided by 73-year-old Bernard Arnault. Thanks to his rich knowledge, the conglomerate has flourished. Secondly, older leaders are more respected by fellow employees as a result of their
seniority
. A key to a director’s success is regard and respect from their colleagues and
subordinates
, and being seniors, older managers enjoy this as a natural advantage, whereas younger leaders have to prove themselves in order
to earn respect
.

To conclude, even though there are young directors who bring vision and innovation to the organization, I believe that senior managers are more likely to find success in leading positions.

(317 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng bổ ích từ bài IELTS Writing Task 2 Sample vừa rồi ở bảng dưới đây.

managerial position
/ˌmænəˈʤɪərɪəl pəˈzɪʃən/
(noun). vị trí quản lý
vocab
open-mindedness
/ˈəʊpən-ˈmaɪndɪdnəs/
(noun). tính cởi mở
vocab
to facilitate more groundbreaking innovations
/tuː fəˈsɪlɪteɪt mɔː ˈgraʊndˌbreɪkɪŋ ˌɪnəʊˈveɪʃənz/
(verb). tạo điều kiện cho những đổi mới đột phá hơn
vocab
conglomerate
/kənˈglɒmərɪt/
(noun). tập đoàn
vocab
advantageous
/ˌædvənˈteɪʤəs/
(adj). thuận lợi
vocab
to come up with creative ideas
/tuː kʌm ʌp wɪð kri(ː)ˈeɪtɪv aɪˈdɪəz/
(verb). đưa ra những ý tưởng sáng tạo
vocab
to boost the brand’s popularity
/tuː tuː buːst ðə brændz ˌpɒpjʊˈlærɪti/
(verb). làm cho thương hiệu ngày càng phổ biến
vocab
veteran
/ˈvɛtərən/
(noun). người kỳ cựu
vocab
thoroughly
/ˈθʌrəli/
(adv). kỹ càng
vocab
to make more informed decisions
/tuː meɪk mɔːr ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒənz/
(verb). đưa ra quyết định sáng suốt hơn
vocab
seniority
/ˌsiːnɪˈɒrɪti/
(noun). thâm niên
vocab
subordinate
/səˈbɔːdnɪt/
(noun). cấp dưới
vocab
to earn respect
/tuː ɜːn rɪsˈpɛkt/
(verb). có được sự tôn trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy nổi tiếng là người cởi mở và suy nghĩ độc đáo.

=> She has a reputation for

and original thinking.

 

2 Kinh nghiệm của cô ấy đã giúp cô ấy thuận lợi để ứng tuyển vào công việc này.

=> Her experience placed her in an

position to apply for the job.

 

3 Các nhà quản lý lớn tuổi sẽ có thể đánh giá tình hình kỹ lưỡng hơn và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

=> Older managers will be able to assess the situation more

and make more informed decisions.

 

4 Anh ấy đã làm việc ở đây lâu hơn tôi, vì vậy anh ấy có thâm niên hơn tôi.

=> He has worked here longer than I have, so he has

over me.

💡 Gợi ý

open-mindedness

advantageous

thoroughly

seniority

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Vị trí quản lý

=> __________ positions

managerial

0% chọn

proposal

0% chọn

functional

0% chọn

What is the synonym of creative?

 

Young leaders can come up with creative ideas to boost the brand’s popularity.

He has worked here longer than I have, so he has __________ over me.

Có được sự tôn trọng

=> to _______ respect

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Leaders and directors in organizations are normally older people. Some people think having a younger leader would be better. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề .

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background