DOL IELTS Speaking Part 1
Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Kho bài mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Celebrities - IELTS Speaking Part 1

Bài Mẫu Chủ Đề Celebrities - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Clothes and Fashion - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 topic Family & Friends: Bài mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Family and Friends - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Hometown Part 1: Từ vựng và bài mẫu chủ đề Hometown

Bài Mẫu IELTS Speaking Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và Free Download PDF!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Study - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work and Study - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Work - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Talk About Your Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Hometown trong Part 1 IELTS Speaking - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background