Percentage of volunteers by organizations

Đề thi Writing Task 1 ngày 19/01/2019 của IELTS dạng Bar chart: The charts below show the percentage of volunteers by organizations in 2008 and 2014. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of volunteers by organizations - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả các số liệu của năm 2008

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của năm 2014 rút ra xu hướng tăng giảm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most volunteers opted for educational organizations in 2008
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
2014 witnessed a rise in the rate of environmental volunteers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Healthcare was the least favored sector
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2008
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Educational organizations - 24%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Environmental and arts categories - 21% and 18%, respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sports and other organizations - 15% in each sector
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Healthcare - 7%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2014
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Environmental organizations increased 8% and took the first place
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sports with 25% volunteers
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Educational volunteers saw a decline to 17%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Arts and other organizations also recorded a drop to 12% and 9%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentage of healthcare volunteers remained relatively the same, at 8%

📝 Bài mẫu

The bar charts

depict
the
constitution of volunteers
,
categorized in various social sectors
, in an unspecified country between 2008 and 2014.

As can be seen from the graphs, most volunteers opted for

educational organizations
in 2008, whilst 2014 witnessed a rise in the rate of environmental volunteers.
Healthcare
was the least favoured sector among volunteers in two surveyed years.

In 2008, 24% of volunteers worked for educational organizations, compared to 21% and 18% of those who volunteered in environmental and arts categories

respectively
. Next came the share of volunteers who chose to work for sports and other organizations with 15% in each sector. Bottom of the list was healthcare  with only 7% of people volunteering.

In 2014,

ranked in first place
was no longer the educational sector as environment took the place with 29% of volunteers registered,
a dramatic 8% increase
. This was followed by sports with 25% of total volunteers, whereas the figure for educational volunteers saw
a corresponding decline to 17%
. Arts and other organizations also
recorded a drop
in the rate of volunteers, accounting for 12% and 9% of total people volunteering. The percentage of healthcare volunteers remained relatively the same with only 8%.

(197 words)

📚 Vocabulary

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Mô tả
Constitution of volunteers
/ˌkɒnstɪˈtjuːʃən ɒv ˌvɒlənˈtɪəz/
(noun). Sự hợp thành giữa các tình nguyên viên
vocab
To be categorized in various social sectors
/tuː biː ˈkætɪgəraɪzd ɪn ˈveərɪəs ˈsəʊʃəl ˈsɛktəz/
(verb). Được phân ra nhiều nhóm xã hội khác nhau
vocab
Opt for something
/ɒpt fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn cái gì đó
vocab
Witness a rise in something
/ˈwɪtnɪs ə raɪz ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có sự gia tăng ở khía cạnh nào đó
vocab
Educational organizations
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənz/
(noun). Tổ chức giáo dục
vocab
Healthcare
/ˈhɛlθkeə/
(noun). Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
To be ranked in first place
/tuː biː ræŋkt ɪn fɜːst pleɪs/
(verb). Được xếp ở vị trí đầu tiên
vocab
Take the place
/teɪk ðə pleɪs/
(verb). Chiếm vị trí
A dramatic 8% increase
/ə drəˈmætɪk 8% ˈɪnkriːs/
(noun). Tăng đáng kể 8%
vocab
A corresponding decline to 17%
/ə ˌkɒrɪsˈpɒndɪŋ dɪˈklaɪn tuː 17%/
(noun). Giảm tương ứng xuống 17%
vocab
Record a drop
/ˈrɛkɔːd ə drɒp/
(verb). Ghi nhận sự sụt giảm
vocab
Account for 12% of total people volunteering
/əˈkaʊnt fɔː 12% ɒv ˈtəʊtl ˈpiːpl ˌvɒlənˈtɪərɪŋ/
(verb). Chiếm 12% tổng số người tham gia tình nguyện
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

What does 'To opt for something' mean?

To support something

0% chọn

To choose something

0% chọn

To stand against something

0% chọn

The jacket cost me $20. The T-shirt cost me $15.

=> The jacket and the T-shirt cost me $20 and $15, _____.

Which is the synonym of 'depict'?

What does 'healthcare' refer to?

Exercise 2:

1 Biểu đồ cột mô tả sự hợp thành giữa các tình nguyện viên, được phân ra thành nhiều nhóm xã hội khác nhau.

=> The bar charts depict the constitution of volunteers,

.

 

2 2021 đã có ​​sự gia tăng về số lượng ca mắc Covid tại Việt Nam.

=> 2021

the number of COVID cases in Vietnam.

 

3 Đại học của tôi là một trong những tổ chức giáo dục danh giá nhất ở Việt Nam.

=> My university is one of the most prestigious

in Vietnam.

 

4 Anh ấy được xếp hạng nhất cho màn trình diễn tuyệt vời của mình.

=> He

for his wonderful performance.

 

5 Tôi không nghĩ rằng truyền hình sẽ thay thế những cuốn sách.

=> I don’t think television will ever

.

 

6 Doanh số tăng mạnh 20% đã dược ghi nhận vào tháng trước.

=>

in sales was recorded last month.

 

7 Thường khi khóa học trở nên khó hơn, lượng học sinh sẽ theo đó mà giảm xuống.

=> As the course becomes more difficult, there's usually

in attendance.

 

8 Doanh thu của chúng tôi đã ghi nhận sự sụt giảm 12% trong năm nay.

=> Our revenue has

this year.

 

9 Nghệ thuật và các tổ chức khác cũng bị giảm tỷ lệ tình nguyện viên, chiếm 12% và 9% trên tổng số tình nguyện viên.

=> Arts and other organisations also recorded a drop in the rate of volunteers,

12% and 9% of total people volunteering.

💡 Gợi ý

educational organizations

was ranked in first place

a corresponding decline

categorised in various social sectors

recorded a drop of 12%

take the place of books

has witnessed a rise in

A dramatic 20% increase

accounting for

Đề thi thật chọn lọc tháng 01/2019.

Nhớ theo dõi những bài mẫu Writing Task 1 chất lượng khác tại dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts below show the percentage of volunteers by organizations in 2008 and 2014" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background