Expenditures on advertising of four car companies in the UK

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/01/2019 dạng Table: The table below shows expenditures on advertising of four car companies in the UK in 2002. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Expenditures on advertising of four car companies - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: DOL sẽ đi theo hướng từ phương pháp quảng cáo phổ biến nhất tới ít phổ biến nhất nên ở đoạn này sẽ nói về việc quảng cáo thông qua TV, báo chí, và radio.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của hai phương pháp quảng cáo còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
All companies spent the most on TV advertising and the least on cinema and outdoor.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
All companies spent the same amount on radio advertising.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
TV, press, and radio advertising
Idea 1
TV advertising
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cetirizine allotted 70 million dollars, higher than the other three companies.
Idea 2
Press advertising
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Renault and Rover spent 45 and 38 million
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cetirizine and Vauxhall only put in 12 and 8 million
Idea 3
Radio advertising
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • All companies pent an equal amount of 15 million
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cinema and outdoor
Idea 1
Cinema
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Completely overlooked by Rover and Cetirizine
Idea 2
Outdoor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Renault and Vauxhall - 7 million
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rover and Cetirizine - 2 to 3 million

📝 Bài mẫu

The table compares the

spending on advertisements
among four car companies in the UK in 2002.

Looking at the graph from an overall perspective, it is clear that four car companies surveyed allocated

financial resources
to TV advertising the most, whilst the opposite was true for cinema and outdoor. Another highlight is that these car companies all
spent the same amount
on radio advertising.

With regards to TV advertisements, Cetirizine allotted 70 million dollars, far

exceeding
those of Vauxhall, Renault and Rover with just 65, 59 and 45 million.
Budget on press advertising
was less invested with Renault and Rover spending 45 and 38 million, whereas Cetirizine and Vauxhall only put in 12 and 8 million
respectively
. Interestingly, these manufacturers all spent an equal amount of 15 million on radio advertisements.

Cinema was

a less favored form of advertising
as Rover and Cetirizine completely
overlooked
it whilst Renault and Vauxhall spent 5 to 6 million on it. Meanwhile, 7 million was spent on outdoor advertising by Renault and Vauxhall, in comparison to 2 to 3 million spent by Rover and Cetirizine.

(181 words)

📚 Vocabulary

Spending on advertisements
/ˈspɛndɪŋ ɒn ədˈvɜːtɪsmənts/
(noun). Khoản chi cho việc quảng cáo
vocab
Allocate something to something
/ˈæləʊkeɪt ˈsʌmθɪŋ tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng (tiền/thời gian/công sức) cho cái gì đó
Financial resources
/faɪˈnænʃəl rɪˈsɔːsɪz/
(noun). Nguồn lực tài chính
vocab
Spent the same amount
/spɛnt ðə seɪm əˈmaʊnt/
(verb). Dùng lượng tiền bằng nhau
With regards to something
/wɪð rɪˈgɑːdz tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Liên quan đến cái gì đó
vocab
Allot something (to something)
/əˈlɒt ˈsʌmθɪŋ (tuː ˈsʌmθɪŋ)/
(verb). Dùng (tiền/thời gian/công sức) cho cái gì đó
Exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). Vượt qua
vocab
Budget on press advertising
/ˈbʌʤɪt ɒn prɛs ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). Ngân sách cho quảng cáo trên báo
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
A less favoured form of advertising
/ə lɛs ˈfeɪvəd fɔːm ɒv ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). Một hình thức quảng cáo ít được ưa chuộng hơn
Overlook
/ˌəʊvəˈlʊk/
(verb). Bỏ qua, phớt lờ
In comparison to something
/ɪn kəmˈpærɪsn tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adv). So sánh với cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/6

He often allots 30% of his income ___ food and clothing.

for

0% chọn

to

0% chọn

into

0% chọn

Which is the synonym of 'allot'?

Which is the synonym of 'overlook'?

Spending ___ advertisement accounts for 20% of the company's total expense.

Which is the synonym of 'With regards to something'?

John is 5 years old. Jack is 6 years old.

=> John and Jack are 5 and 6 years old, ______.

Exercise 2:

1 4 công ty được khảo sát chi nhiều tiền nhất cho các quảng cáo trên TV.

=> Four car companies surveyed allocated

to TV advertising the most.

 

2 Họ chi số tiền bằng nhau cho việc quảng cáo trên đài.

=> They

on radio advertising.

 

3 Giờ làm việc của học sinh không được vượt quá 42 giờ một tuần.

=> Students' working hours

42 hours a week.

 

4 Ngân sách cho các quảng cáo trên báo được đầu tư ít hơn.

=>

was less invested.

 

5 Quảng cáo ở rạp phim là một hình thức quảng cáo ít được ưa chuộng hơn.

=> Cinema was

.

 

6 Giày của tôi nhỏ so với của chị tôi.

=> My shoes are small

my sister's.

💡 Gợi ý

must not exceed

Budget on press advertising

spent the same amount

in comparison to

a less favoured form of advertising

financial resources

Đề thi Viết Task 2 cùng ngày 12/01/2019.

Đề thi viết task 1 tháng 01/2019 (đề thi thật).

Tham khảo thêm một số bài mẫu Writing Task 1 trên chuyên trang Writing IELTS Samples của Dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows expenditures on advertising of four car companies in the UK in 2002." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background