Waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/01/2019 dạng Bar chart: The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1: Waste collection by a recycling centre

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của hạng mục 'Paper' vì hạng mục này luôn giữ vị trí cao nhất qua nhiều năm

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích các hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The amount of waste collected enjoyed upswings regardless of categories
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Paper was the most common waste recycled, as opposed to garden waste.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Paper
Idea 1
In 2011
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Paper topped the list of recycled waste with 57 tonnes, much higher than the figures for other categories
Idea 2
In the following years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Declined steadily to 40 tonnes -> Recovered to 70 tonnes in 2015.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Glass, tin and garden waste
Idea 1
Glass and tin
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated in an upward trend with 2 dips in 2012 and 2014
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Finishing at 52 and 39 tonnes, respectively
Idea 2
Garden waste
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced a precipitous drop in 2012, halving to 15 tonnes.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Jumped back to 35 tonnes in 2015.

📝 Bài mẫu

The bar chart

delineates
the
waste collection
,
classified into four categories
, by an unspecified recycling center between 2011 and 2015.

Overall, it can be seen that the amount of waste collected

enjoyed upswings
regardless of categories. Also, paper was the most common waste recycled for most of the surveyed period, whilst
the reverse trend
was true for garden waste.

In 2011, paper

topped the list
of recycled waste with 57 tonnes, much higher than the amount of glass, tins and garden waste at 48, 35 and 32 tonnes respectively. In the following years, the figure for paper
saw a steady decline
to
reach a low of 40 tonnes
in 2013 before
gathering pace
to recover in 2015 with 70 tonnes.

The amount of glass and tins recycled

followed similar patterns
,
fluctuating in an upward trend
with two dips in 2012 and 2014, finishing at 52 and 39 tonnes in turn at the end of the period. The same picture is evident for garden waste as the figure
experienced a precipitous drop
in 2012,
halving to 15 tonnes
, the lowest amount ever recorded during the 5-year period. It thereafter fluctuated and jumped back to 35 tonnes in 2015.

(198 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng sử dụng trong bài Writing Task 1 Sample vừa rồi.

Delineate
/dɪˈlɪnɪeɪt/
(verb). Trình bày chi tiết
Waste collection
/weɪst kəˈlɛkʃən/
(noun). Việc thu gom rác thải
vocab
To be classified into four categories
/tuː biː ˈklæsɪfaɪd ˈɪntuː fɔː ˈkætɪgəriz/
(verb). Được phần thành 4 hạng mục
vocab
Enjoy upswings
/ɪnˈʤɔɪ ˈʌpswɪŋz/
(verb). Tăng lên
vocab
The reverse trend
/ðə rɪˈvɜːs trɛnd/
(noun). Xu hướng ngược lại
vocab
Top the list
/tɒp ðə lɪst/
(verb). Đứng đầu danh sách
See a steady decline
/sɔ ə ˈstɛdi dɪˈklaɪn/
(verb). Giảm đều đặn
vocab
Reach a low of 40 tonnes
/riːʧ ə ləʊ ɒv 40 tʌnz/
(verb). Giảm xuống một mức thấp ở 40 tấn
vocab
Gather pace
/ˈgæðə peɪs/
(verb). Lấy đà
Follow similar patterns
/ˈfɒləʊ ˈsɪmɪlə ˈpætənz/
(verb). Đi theo xu hướng tương tự
vocab
Fluctuate in an upward trend
/ˈflʌktjʊeɪt ɪn ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). Dao động theo hướng đi lên
vocab
Experience a precipitous drop
/ɪksˈpɪərɪəns ə prɪˈsɪpɪtəs drɒp/
(verb). Giảm mạnh
vocab
Halve to 15 tonnes
/hɑːv tuː 15 tʌnz/
(verb). Giảm một nửa xuống 15 tấn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1:

1 Lấy đà -

 

2 Đi theo xu hướng tương tự -

 

3 Giảm mạnh -

 

4 Giảm một nửa xuống 15 tấn -

15 tonnes

 

5 Giảm xuống một mức thấp ở 40 tấn -

40 tonnes

 

6 Giảm đều đặn -

 

7 Dao động theo hướng đi lên -

 

8 Đứng đầu danh sách -

💡 Gợi ý

Experience a precipitous drop

Follow similar patterns

Top the list

Gather pace

Halve to

Reach a low of

Fluctuate in an upward trend

See a steady decline

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Biologists classify animals and plants ____ different groups.

as

0% chọn

in

0% chọn

into

0% chọn

Which is the synonym of 'delineate'?

The figure for A increases. The figure for B decreases

=> In comparison to A, the figure for B follow a _____ trend.

What does to 'enjoy upswings' mean?

Đề thi thật task 1 tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background