Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 08/10/2022

Chủ đề Giải trí (Entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL chỉ ra một số chức năng khác của âm nhạc ngoài giải trí.

 • Body 2: DOL chứng minh các chức năng kể trên đều phục vụ mục đích giải trí và chức năng chính của âm nhạc là để giải trí.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I completely agree with this opinion because even though there are various uses for music, they can all be broadly classified as methods of relaxation.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Applications of music aside from relaxing:
Idea 1
Other applications:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people listen to music and dance in more dynamic contexts
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people listen to music to cope or boost their spirits through difficult emotional times
Idea 2
Express emotions:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • studies show musical performance could lessen one's stress levels
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Music's primary objective: Relaxation
Idea 1
Why do adults listen to music
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A majority of adults consume music throughout the day to alleviate the stresses and obligations of parenthood and work.
Idea 2
Brain functioning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • listening to music => change brain functioning (same as medication) => an easy stress reduction tool

📝 Bài mẫu

Many people feel that music is largely used for

stress relief
. I completely agree with this opinion because even though there are various
use
s for music, they can all be broadly classified as methods of relaxation.

Music can be arguably used for more than simply relaxing, as it also provides other numerous claimed applications. Many individuals, for example, listen to music and dance in more

dynamic
contexts, such as casinos and bars. Other people
resort to
music to cope or boost their spirits through difficult emotional times, such as after a messy divorce or the passing of a beloved family. Furthermore, for some, music is also a
humanly engineered creative process
concerned with harmonizing voice or instrumental sounds to show emotional expression. Countless studies have shown that regardless of artistic medium, creating a piece of art, or in this example, a musical performance, may
lessen one's stress levels
by focusing on creativity.

Even so, the circumstances listed above may all be regarded as forms of stress relief, and music's most prevalent objective is pure relaxation. People relax in various ways, which might include dancing, emotionally engaging with music, or admiring art. The majority of adults, on the other hand, just

consume music
throughout the day to alleviate the stresses and obligations of parenthood and work. Additionally, research confirms that listening to music seems to be able to change
brain functioning
to the same extent as medication, thus concluding that music is an easy
stress reduction
tool that almost anybody can access. This explains why music appeals to children, teenagers, and adults, particularly after a long day of work or study.

In conclusion, from my perspective, while music can be used for a variety of purposes, they can all

be generically classed
as ways of relaxing. Music's most significant role is, therefore, to help people relax.

(305 words)

📚 Vocabulary

stress relief
/strɛs rɪˈlif/
(noun). cách giảm căng thẳng
vocab
use
/juz/
(noun). mục đích sử dụng
vocab
dynamic
/daɪˈnæmɪk/
(adj). năng động
vocab
resort to
/rɪˈzɔrt tu/
(verb). dùng đến, dựa vào
vocab
humanly engineered creative process
/ˈhjumənli ˌɛnʤəˈnird kriˈeɪtɪv ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình sáng tạo của con người
vocab
lessen one's stress levels
/ˈlɛsən wʌnz strɛs ˈlɛvəlz/
(verb). giảm mức độ căng thẳng của một người
vocab
consume music
/kənˈsum ˈmjuzɪk/
(verb). tiêu thụ âm nhạc
vocab
brain functioning
/breɪn ˈfʌŋkʃənɪŋ/
(noun). chức năng của não
vocab
stress reduction tool
/strɛs rəˈdʌkʃən tul/
(noun). công cụ giảm căng thẳng
vocab
be generically classed
/bi ʤəˈnɛrɪkli klæst/
(verb). được phân loại chung
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người cho rằng âm nhạc chủ yếu được sử dụng như một cách giảm căng thẳng.

=> Many people feel that music is largely used for

.

 

2 Nọc độc của rắn hổ mang có nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau.

=> The venom of cobras has various medical

.

 

3 Anh ấy là một thực tập sinh quảng cáo trẻ năng động.

=> He was a

young advertising trainee.

 

4 Anh phải dựa vào một khoản vay khác từ ngân hàng.

=> He had to

another loan from the bank.

 

5 Âm nhạc cũng là quá trình sáng tạo của con người liên quan đến việc phối hòa giọng hát hoặc âm thanh của nhạc cụ để thể hiện cảm xúc.

=> Music is also a

concerned with harmonizing voice or instrumental sounds to show emotional expression.

💡 Gợi ý

stress relief

dynamic

resort to

uses

humanly engineered creative process

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên).

01.

giảm mức độ căng thẳng của một người

02.

tiêu thụ âm nhạc

03.

chức năng của não

04.

công cụ giảm căng thẳng

05.

được phân loại chung

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample The most important function of music is that it helps people reduce stress. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Agree & Disagree, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Giải trí (Entertainment) mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!