Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 22/10/2022

Chủ đề môi trường (Environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL nói về hiệu quả nhất định của việc tăng giá nhiên liệu.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL nói về những giải pháp toàn diện hơn cho vấn đề môi trường.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Although this would have a measurable effect, I believe a more comprehensive approach is preferable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Raising gas prices
Idea 1
Discernible effect
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Vehicle ownership rises around the globe.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Suppose: price increase → expenses > benefits → people choose other methods of transportation → number of personal vehicles decreases → lessen CO2 emissions
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other Policies
Idea 1
Sustainable effect + Lessen the impact on the less fortunate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • tiny levies → not deter upper-class → not effective
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • government should consider other comprehensive solutions: deforestation, disposable plastics, and educational campaigns.

📝 Bài mẫu

Some believe that the ideal response to the present environmental issue would be to increase the price of gasoline for all private automobiles. Although this would have a

measurable
effect, I believe a more
comprehensive
approach is preferable.

One may argue that raising gas prices would have a

discernible effect
. This is because
vehicle ownership
is on the rise around the globe in both developing and industrialized nations. However, suppose the expense of daily commuting surpasses the benefits it would provide to a family already having trouble making ends meet each month. In that case, that family may choose other methods of transportation instead. Therefore, the number of personal vehicles would decrease as people adjust to higher petrol prices and opt for more affordable transportation, including walking, bicycling, carpooling, and public transit. This, in turn, lessens CO2 emissions, one of the significant factors in the world’s environmental problems.

On the other hand, a more substantial impact might be achieved by other policies that do not unintentionally target

the less fortunate.
Since most tiny
levies
would not deter upper-class individuals, it is doubtful that the solution above will have the intended effect. Instead, governments should consider everything from deforestation and
disposable plastics
to
industrial fossil fuel usage
. Governments must
deploy
a wider range of strategies, including higher taxes, stricter laws, and educational campaigns, to effectively and sustainably tackle these concerns. As demonstrated, addressing a single factor, like fuel cost, will have a
negligible effect
, while seeking a broader environmental strategic approach would be more beneficial.

In conclusion, even though increasing gasoline prices might reduce vehicle emissions to some extent, I feel that evenly allocating government resources to combat several fronts is a more effective strategy.

(285 words)

📚 Vocabulary

measurable
/ˈmɛʒərəbəl/
(adj). có thể đo lường được / đáng kể
vocab
comprehensive
/ˌkɑmpriˈhɛnsɪv/
(adj). toàn diện
vocab
discernible effect
/dɪˈsɜrnəbəl ɪˈfɛkt/
(noun). hiệu quả rõ ràng
vocab
vehicle ownership
/ˈvihɪkəl ˈoʊnərˌʃɪp/
(noun). quyền sở hữu phương tiện
vocab
the less fortunate
/ðə lɛs ˈfɔrʧənət/
(noun). những người kém may mắn
vocab
levy
/ˈlɛvi/
(noun). tiền thuế
vocab
disposable plastics
/dɪˈspoʊzəbəl ˈplæstɪks/
(noun). nhựa dùng một lần
vocab
industrial fossil fuel usage
/ɪnˈdʌstriəl ˈfɑsəl ˈfjuəl ˈjusəʤ/
(noun). sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp
vocab
deploy
/dɪˈplɔɪ/
(verb). triển khai
vocab
negligible effect
/ˈnɛgləʤəbəl ɪˈfɛkt/
(noun). ảnh hưởng không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền từ tiếng Anh vào định nghĩa tiếng Việt tương ứng.

01.

có thể đo lường được / đáng kể

02.

toàn diện

03.

hiệu quả rõ ràng

04.

quyền sở hữu phương tiện

05.

những người kém may mắn

Exercise 2:

1 Chính phủ đánh thuế 5% đối với rượu.

→ The government imposed a 5%

on alcohol.

 

2 Giờ đây, ở bất cứ đâu, có thể thấy những đống đồ nhựa dùng một lần khổng lồ, được gọi là "thùng rác trắng".

→ Now wherever, can see huge piles of

, known as "white trash".

 

3 Thay vào đó, các chính phủ nên xem xét mọi thứ, từ nạn phá rừng và đồ nhựa dùng một lần đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp.

→ Instead, governments should consider everything from deforestation and disposable plastics to

.

 

4 Cô bác bỏ những lập luận đã được gợi ra chống lại cô.

→ She rejected the arguments that had been

against her.

 

5 Âm vực cao có ảnh hưởng không đáng kể đến dịch hại.

→ The high-pitch sound has

on pests.

💡 Gợi ý

industrial fossil fuel usage

levy

deployed

disposable plastics

negligible effects

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề môi trường (Environment).

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background