As well as making money, businesses also have social responsibilities. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 29/10/2022 chủ đề kinh doanh (business): As well as making money, businesses also have social responsibilities. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ chỉ ra vì sao doanh nghiệp cần phải ưu tiên lợi nhuận.

 • Body 2: DOL sẽ chỉ ra vì sao doanh nghiệp vẫn cần phải có trách nhiệm với xã hội.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While I acknowledge that the primary purpose of any company is to generate profits, businesses should also make social contributions within their sphere of influence.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Primary objective of companies: profit
Idea 1
Every form of organization incurs expenditures
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Office space, legal costs, payroll, ... rise exponentially
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: The average costs to establish a micro-business and a home-based franchise are approximately $3,000 and almost $5,000.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In addition, utilities and other recurring expenses must also be paid periodically.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • → The societal obligations of a company become obsolete.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Bussiness's social responsibility
Idea 1
Businesses should share equal accountability with governments for society's betterment.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the Vietnamese YouTube channel "Quang Linh Vlogs" → instruct local Angolans on how to grow vegetables and raise livestock. → receive enthusiastic support from both Vietnamese and Angolans → it is more humanitarian for businesses to contribute to society than to maximize revenue.

📝 Bài mẫu

Today, some claim that businesses should also have social obligations. While I acknowledge that the primary purpose of any company is to generate profits, businesses should also make social contributions within their

sphere of influence.

On the one hand, it seems logical that the primary objective of companies engaged in a free market should be to achieve sound financial health. Every form of organization incurs expenditures. Office space, legal costs, payroll, company credit cards, and other institutional expenditures may rise

exponentially
. According to the U.S. Small Business Administration, the average cost to establish a micro-business is approximately $3,000, whereas the estimated cost to initiate a home-based franchise is almost $5,000. In addition to these
one-time fees
, utilities and other
recurring expenses
must also be paid
periodically
. Without being realistic about a startup's financial flow and debt, the owner will be unable to operate. In these situations, the societal obligations of a company become obsolete.

On the other hand, there is no distinction between individuals and businesses regarding their ethical responsibilities. Given that

social evils
are solvable, businesses should share equal
accountability
with governments for
society's betterment
. For instance, the Vietnamese YouTube channel "Quang Linh Vlogs" has received enthusiastic support from both Vietnamese and Angolans. In the recordings, Linh and his team instruct local Angolans on how to grow vegetables and raise livestock. Linh also launched a social project to assist 5,000 underprivileged children in school by renovating and equipping classrooms. They proved that it is more humanitarian for businesses to contribute to society than to maximize revenue.

In conclusion, although I agree that making money is the top priority for businesses, they should also make social contributions within their reasonable purview.

(283 words)

📚 Vocabulary

Xem lại từ vựng được được tổng hợp trong bài mẫu trên và học thêm từ vựng qua Sample task 1 writing 29/10/2022 cùng ngày nữa nhé!

sphere of influence
/sfɪr ʌv ˈɪnfluəns/
(noun). phạm vi ảnh hưởng
vocab
exponentially
/ˌɛkspoʊˈnɛnʃəli/
(adv). nhanh chóng / tăng theo cấp số nhân
vocab
one-time fee
/wʌn-taɪm fi/
(noun). chi phí (trả) một lần
vocab
recurring expense
/rɪˈkɜrɪŋ ɪkˈspɛns/
(noun). chi phí định kỳ
vocab
periodically
/ˌpiriˈɑdɪkəli/
(adv). một cách định kỳ
vocab
social evil
/ˈsoʊʃəl ˈivəl/
(noun). tệ nạn xã hội
vocab
accountability
/əˈkaʊntəbɪlɪti/
(noun). trách nhiệm / trách nhiệm giải trình
vocab
society's betterment
/səˈsaɪətiz ˈbɛtərmənt/
(noun). sự phát triển / sự tốt đẹp hơn của xã hội

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Các doanh nghiệp nên đóng góp cho xã hội trong phạm vi ảnh hưởng của họ.

→ Businesses should make social contributions within their

.

 

2 Giá thực phẩm ở một số quốc gia đã tăng theo cấp số nhân.

→ The prices of food in some countries have increased

.

 

3 Ngoài ra còn có tùy chọn trọn đời với mức phí một lần là 60 đô la.

→ There is also a lifetime option for a

of $60.

 

4 Chi phí định kỳ có thể là bất kỳ chi phí nào mà công ty phải gánh chịu một cách thường xuyên.

→ A

can be any cost incurred by a company on a regular basis.

💡 Gợi ý

sphere of influence

one-time fee

exponentially

recurring expense

Tổng hợp các dạng bài mẫu tháng 10/2022 Writing Task 2.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background