What are the causes and effects of a “throw-away” society?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/05/2018 chủ đề môi trường (environment): What are the causes and effects of a “throw-away” society? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo các Causes (nguyên nhân) và Problems (hậu quả) của vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một số nguyên nhân của vấn đề như việc gia tăng sản xuất và sản xuất hàng có thời gian sử dụng ngắn

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng chỉ ra một số hậu quả của vấn đề về mặt môi trường và kinh tế

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề

Insert Statement here...
The throwaway culture can be attributed to various factors and leads to a number of undesirable effects.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Consumerist society → newly released products bombard the market → people make regular purchases
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Massive manufacturing industry → increase demand → consumer durables are replaced with less durable goods
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Effects
Idea 1
Detrimental effects on the environment → Example: goods require raw material and energy → people consume more resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Encourage people to spend rather than to spend → not enough money in their old age
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

A key aspect of the modern

consumer society
is that people tend to buy things more frequently. This can be attributed to various factors and
lead to a number of undesirable effects
.

There are two main reasons for the ignition and acceleration of this throwaway lifestyle. For one thing, we are living in a consumer society in which newly released products

bombard the market on a daily basis
. This, in its turn, allows people to
make regular purchases
in order to
keep up with the cutting- edge technology
. Another major point to consider is the
deliberate production of short-lived goods
. The massive manufacturing industry of every country is expanding, resulting in increasing demand of people’ consumption. This leads to the fact that consumer durables are being replaced gradually by other less
durable goods
. As a result, users are left with no chance but to throw away the broken products and
opt for new ones
.

This can cause problems, the most obvious being the

detrimental effects on the environment.
Goods require not only raw materials such as wood, plastic and metals, but also energy in the form of oil and electricity, for example. Therefore, we are consuming these resources in far greater quantities since there are more people with the money to buy them, they are buying them at shorter intervals and the goods generally require more resources to manufacture. An example of this is the use of rare earth metals in the production of electronic goods. Another issue that economists have noted is that a
throw-away society
encourages people to spend rather than to save money. It is certainly economically advantageous to have people spending as this creates jobs. However, if people do not save enough to provide security in their old age or when they are ill, this becomes a problem.

In conclusion, a throwaway culture which wreaks devastation on our environment and depletes our natural resources is formed largely by modern

consumerism
.

(326 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng cần thiết sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Consumer society
/kənˈsjuːmə səˈsaɪəti/
(noun). Xã hội tiêu dùng
vocab
Lead to a number of undesirable effects
/liːd tuː ə ˈnʌmbər ɒv ˌʌndɪˈzaɪərəbl ɪˈfɛkts/
(verb). Dẫn tới một số các hậu quả không mong muốn
Bombard the market on a daily basis
/bɒmˈbɑːd ðə ˈmɑːkɪt ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs./
(verb). Tấn công (thâm nhập) thị trường mỗi ngày
vocab
Make regular purchases
/meɪk ˈrɛgjʊlə ˈpɜːʧəsɪz/
(verb). Mua sắm thường xuyên
vocab
Keep up with the cutting- edge technology
/kiːp ʌp wɪð ðə ˈkʌtɪŋ- ɛʤ tɛkˈnɒləʤi/
(verb). Bắt kịp với công nghệ hiện đại
vocab
Deliberate production of short-lived goods
/dɪˈlɪbərɪt prəˈdʌkʃən ɒv ʃɔːt-lɪvd gʊdz/
(noun). Việc cố tình sản xuất những sản phẩm có tuổi thọ ngắn
vocab
Durable goods
/ˈdjʊərəbl gʊdz/
(noun). Hàng tiêu dùng lâu bền
Opt for new ones
/ɒpt fɔː njuː wʌnz/
(verb). Chọn mua những sản phẩm mới
Detrimental effects on the environment
/ˌdɛtrɪˈmɛntl ɪˈfɛkts ɒn ði ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). Những tác động có hại lên môi trường
vocab
Consume these resources in far greater quantities
/kənˈsjuːm ðiːz rɪˈsɔːsɪz ɪn fɑː ˈgreɪtə ˈkwɒntɪtiz/
(verb). Tiêu thụ những tài nguyên này ở số lượng nhiều hơn
Throw-away society
/θrəʊ-əˈweɪ səˈsaɪəti/
(noun). Xã hội 'vứt bỏ' (chủ trương vứt bỏ chứ không tái chế)
vocab
Consumerism
/kənˈsjuːmərɪz(ə)m/
(noun). Chủ nghĩa tiêu thụ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Những yếu tố này có thể dẫn tới một số các hậu quả không mong muốn.

 

=> These factors can

.

 

 

2 Chúng ta đang sống trong một xã hội tiêu thụ, nơi mà sản phẩm mới thâm nhập vào thị trường mỗi ngày.

 

=> We are living in a consumer society in which newly released products

.

 

 

3 Những người già gặp khó khăn trong việc bắt kịp với công nghệ.

 

=> The elderly find it challenging to

.

 

 

4 Việc cố tình sản xuất những sản phẩm có tuổi thọ ngắn được cho là có hại cho môi trường.

 

=>

is blamed to be environmentally unfriendly.

 

 

5 Những hoạt động công nghiệp này sẽ có tác động xấu lên môi trường.

 

=> These industrial activities will have

.

 

 

6 Chúng đang tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn để tạo ra hàng hoá mà khách hàng yêu cầu.

 

=> We are

to produce goods for which customers clamor.

💡 Gợi ý

bombard the market on a daily basis

The deliberate production of short-lived goods

detrimental effects on the environment

consuming these resources in far greater quantities

lead to a number of undesirable effects

keep up with the cutting-edge technology

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Xã hội tiêu dùng

=>

01.

 

Mua sắm thường xuyên

=> Make

02.

 

Hàng tiêu dùng lâu bền

=>

03.

 

Xã hội 'vứt bỏ' (chủ trương vứt bỏ chứ không tái chế)

=>

04.

 

Chủ nghĩa tiêu thụ

=>

05.

 

Chọn mua những sản phẩm mới

=>

06.
for new ones

Ôn lại từ vựng cho bài mẫu Writing task 1 IELTS ngày 05/05/2018

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample These days people in some country are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time and then throw them away. Causes and effects? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background