Technological advancement is widening or narrowing the wealth gap. Discuss and state your opinion - IELTS Writing

Chủ đề công nghệ (technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với hai quan điểm được nêu ra

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài ví dụ ủng hộ cho quan điểm công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những trường hợp mà công nghệ làm tăng khoảng cách giàu - nghèo

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng có những công nghệ làm rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo, nhưng cũng có những công nghệ làm điều ngược lại

Insert Statement here...
While certain innovations are inaccessible to the poor because of their high cost, certain technologies are available to all people in the society and help reduce the gap between the rich and the poor.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Decrease the gap
Idea 1
Availability at cheaper rates → accessible to all people → example: Internet technology → affordable to all people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Online shopping facilities, e-learning opportunities and social networking sites are available to everyone → decrease the gap between the rich and the poor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Increase the gap
Idea 1
New drugs, diagnostic procedures, modern medicines are costly → only rich people can access
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: rich people took expensive treatment with fewer side effects → poor people spend money on conventional treatment with no guarantee

📝 Bài mẫu

Some people argue that in modern society, technological advancements are increasing

the gap between the wealthy and the poor
while others believe that technology is decreasing the gap between them. In my opinion, while certain innovations are inaccessible to the poor because of their high cost, certain technologies are available to all people in society and help reduce the gap between the rich and the poor.

Some inventions and discoveries decreased the gap between

people of different income levels
. This is because they are
accessible to all people
due to their availability at cheaper rates. For example, internet technology is available to almost all sections of society. It is
affordable to all people
, and certain places such as railway stations, bus stations, and airports are WiFi hotspots where the internet is freely available.
Online shopping facilities
,
e-learning opportunities
and
social networking sites
are available to both affluent and poor people in society and they decrease the gap between the rich and the poor.

However, certain advancements in technology are not affordable for the poorer sections of society. In fact, new drugs,

diagnostic procedures
, and even modern medicines are very costly. Therefore, only rich people can access these treatments and improve their health by spending only a small portion of their income. For example, affluent people who developed cancer took treatment with a special kind of protein which was very expensive but had fewer
side effects
compared to conventional
chemotherapy
. Poor people, on the other hand, have to spend all of their money for
conventional treatments
and yet there is no guarantee that their condition will improve.

In conclusion, certain innovations in technology

bridge the gap
between the rich and the poor while certain developments
make society more polarized
.

(289 words)

📚 Vocabulary

The gap between the wealthy and the poor
/ðə gæp bɪˈtwin ðə ˈwɛlθi ænd ðə pur/
(noun). Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo
vocab
People of different income levels
/ˈpipəl ʌv ˈdɪfərənt ˈɪnˌkʌm ˈlevlz/
(noun). Những người có mức thu nhập khác nhau
vocab
To be accessible to all people
/tu bi ækˈsɛsəbəl tu ɔl ˈpipəl/
(adj). Ai cũng có thể tiếp cận
Affordable to all people
/əˈfɔrdəbəl tu ɔl ˈpipəl/
(adj). Ai cũng có thể chi trả
Online shopping facilities
/ˈɔnˌlaɪn ˈʃɑpɪŋ fəˈsɪlətiz/
(noun). Công cụ mua sắm trên mạng
vocab
E-learning opportunities
/i-ˈlɜrnɪŋ ˌɑpərˈtunətiz/
(noun). Cơ hội học tập trực tuyến
vocab
Affluent people
/ˈæfluənt ˈpipəl/
(noun). Người giàu
vocab
Social networking sites
/ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrkɪŋ saɪts/
(noun). Các trang mạng xã hội
vocab
Diagnostic procedures
/ˌdaɪəgˈnɑstɪk prəˈsiʤərz/
(noun). Các quy trình chuẩn đoán
Side effects
/saɪd ɪˈfɛkts/
(noun). Tác dụng phụ
Chemotherapy
/ˌkimoʊˈθɛrəpi/
(noun). Hoá trị
Conventional treatments
/kənˈvɛnʃənəl ˈtritmənts/
(noun). Các cách điều trị truyền thống
Bridge the gap
/brɪʤ ðə gæp/
(verb). Rút ngắn khoảng cách
vocab
Make society more polarized
/meɪk səˈsaɪəti mɔr ˈpoʊləˌraɪzd/
(verb). Làm phân cực xã hội (chia làm 2)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Một số người cho rằng các cải tiến công nghệ đang làm tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

 

=> Some people argue that technological advancements are increasing

.

 

 

2 Một vài phát minh và phát hiện làm giảm đi khoảng cách giữa những người có mức thu nhập khác nhau.

 

=> Some inventions and discoveries decreased the gap between

.

 

 

3 Công nghệ đã mang lại cho mọi người các công cụ để mua sắm online.

 

=> Techonology provides people with

.

 

 

4 Các trang mạng xã hội giờ đây cũng rất phổ biến giữa những người trung niên.

 

=>

are now also really popular among the middle-aged.

 

 

5 Một số cải tiến công nghệ nhất định sẽ thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

 

=> Certain innovations in technology

between the rich and the poor.

 

 

6 Một số cải tiến nhất định làm cho xã hội phân cực hơn.

 

=> Certain developments

.

💡 Gợi ý

Social networking sites

the gap between the wealthy and the poor

bridge the gap

people of different income levels

make society more polarized

online shopping facilities

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Hoá trị

=>

01.

 

Tác dụng phụ

=>

02.

 

Các cách điều trị truyền thống

=>

03.
treatments

 

Người giàu

=>

04.

 

Các quy trình chuẩn đoán

=>

05.
procedures

 

Cơ hội học tập trực tuyến

=>

06.
opportunities

 

Ai cũng có thể chi trả

=>

07.
to all people

 

Ai cũng có thể tiếp cận

=> To be

08.
to all people

Truy cập dolenglish.vn để tham khảo nguồn bài mẫu IELTS Writing cực kỳ chất lượng.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some believe that advances in technology are increasing the gap between rich and poor while others think the opposite is happenning. Discuss both sides and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5