Money is wasted on protecting wildlife and it should be spent on human instead. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/05/2018 chủ đề chính phủ (government): Money is wasted on protecting wildlife and it should be spent on human instead. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc đầu tư bảo vệ động vật

  • Body 2: Vì DOL đồng ý rằng tiền nên được dùng để cải thiện đời sống con người nhiều hơn, DOL cũng chỉ ra những nguyên do cho ý kiến này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có nhiều lý do vì sao nên bảo vệ động vật, cải thiện đời sống con người vẫn là trên hết

Insert Statement here...
I would argue that it is of higher importance to allocate these resources to the human population.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Spend money on wildlife protection
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People save themselves by saving animals → Example: wild animals help achieve certain medical breakthroughs, modern medicines are found in plants.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Spend money on human population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • No money for people who have problems → spend less on animals
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spend more on education → make the world a better place for both humans and wild animals

📝 Bài mẫu

There can be little doubt that in recent decades a lot of time and money has been spent on protecting wild animals. Although spending on protecting these kinds of wild animals can sometimes be

beneficial to humans
, I would argue that it is of higher importance to
allocate these resources to the human population
.

On the one hand, it is reasonable to

provide financial support for wildlife protections
. In fact, by saving wild animals, humans are saving themselves. Wild animals, for instance, may
hold the keys to certain medical breakthroughs
, just as many modern medicines are based on compounds found in plants. Moreover, humans, animals and other forms of life all form a giant ecosystem whereby each part can influence the others. If a certain animal becomes less common, this, in turn, will reduce the population of the animals that prey on it, which is more likely to
disrupt the ecological balance
and eventually
threatens the survival of human society
.

However, it is sometimes difficult for people to accept that these perfectly legitimate reasons outweigh the immediate requirements of the human population. If money is not available to people who have problems such as

mental illness
,
physical disabilities
or to those living in
dire poverty
, it is inevitable that some will suggest spending less on wild animals. There is a strong argument that by spending more on the education of humans, we could
make the world a better place
for us and for wild animals.

Overall, I tend to agree with those who claim that too much money is currently being spent on wild animals at the cost of humans. This is not to suggest that we cut all funding for wildlife projects since many of these projects can directly benefit humans. However, a key argument for me is that by spending money on people, we can improve the world generally.

(311 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa các từ xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 2 qua bảng dưới đây.

To be beneficial to humans
/tuː biː ˌbɛnɪˈfɪʃəl tuː ˈhjuːmənz/
(adj). Có lợi cho con người
Allocate these resources to the human population
/ˈæləʊkeɪt ðiːz rɪˈsɔːsɪz tuː ðə ˈhjuːmən ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Dành những tài nguyên này cho con người
Provide financial support for wildlife protections
/prəˈvaɪd faɪˈnænʃəl səˈpɔːt fɔː ˈwaɪldlaɪf prəˈtɛkʃənz/
(verb). Hỗ trợ tài chính cho công cuộc bảo vệ động thực vật hoang dã
vocab
Hold the keys to certain medical breakthroughs
/həʊld ðə kiːz tuː ˈsɜːtn ˈmɛdɪkəl ˈbreɪkˌθruːz/
(verb). Là chìa khoá dẫn đến những đột phá y học
vocab
Disrupt the ecological balance
/dɪsˈrʌpt ði ˌɛkəˈlɒʤɪkəl ˈbæləns/
(verb). Làm phá vỡ sự cân bằng sinh thái
vocab
Threaten the survival of human society
/ˈθrɛtn ðə səˈvaɪvəl ɒv ˈhjuːmən səˈsaɪəti/
(verb). Đe doạ sự tồn tại của xã hội loài người
vocab
Mental illness
/ˈmɛntl ˈɪlnɪs/
(noun). Bệnh tâm lý
vocab
Physical disabilities
/ˈfɪzɪkəl ˌdɪsəˈbɪlɪtiz/
(noun). Những khuyết tật về thể chất
vocab
Live in dire poverty
/lɪv ɪn ˈdaɪə ˈpɒvəti/
(verb). Sống trong sự nghèo khổ cùng cực
vocab
Spend more on the education of humans
/ˈspɛnd mɔːr ɒn ði ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ɒv ˈhjuːmənz/
(verb). Chi nhiều tiền hơn cho giáo dục của con người
vocab
Make the world a better place
/meɪk ðə wɜːld ə ˈbɛtə pleɪs/
(verb). Biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Việc dành những tài nguyên này cho con người là quan trọng hơn.

 

=> It is of higher importance to

.

 

 

2 Hỗ trợ tài chính cho công cuộc bảo vệ động thực vật hoang dã là một điều hợp lý.

 

=> It is reasonable to

.

 

 

3 Động thực vật hoang dã có thể là chìa khoá dẫn đến những đột phá y học.

 

=> Wild animals, for instance, may

.

 

 

4 Việc đốn rừng cũng làm phá vỡ sự cân bằng sinh thái vì nó lấy đi môi trường sống của động thực vật hoang dã.

 

=> Deforestation may

since it deprives wildlife of their habitats.

 

 

5 Biến đối khí hậu, nếu không được giải quyết nghiêm túc, thì có thể đe doạ đến sự tồn tại của xã hội loài người.

 

=> Climate change, if not taken seriously, might

.

 

 

6 Bằng cách chi nhiều hơn cho việc giáo dục của con người, chúng ta có thể biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta và cả động vật.

 

=> By

, we could make the world a better place for us and for wild animals.

💡 Gợi ý

provide financial support for wildlife protections

threaten the survival of human

allocate these resources to the human population

spending more on the education of humans

disrupt the ecological balance

hold the keys to certain medical breakthroughs

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Có lợi cho con người

=> To be

01.
to humans

 

Bệnh tâm lý

=>

02.

 

Những khuyết tật về thể chất

=>

03.

 

Sống trong sự nghèo khổ cùng cực

=> Live in

04.

 

Biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn

=> Make the world a

05.

Tiếp theo: Bài mẫu Writing task 1 IELTS ngày 12/05/2018

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background