The weight of people in a particular country - Đề thi ngày 05/05/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2018 dạng Table: The table below shows the weight of people in a particular country from 1999 to 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The weight of people in a particular country - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 3 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích hạng mục 'Normal weight'

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích hạng mục 'Underweight'

  • Body 3: Cuối cùng, DOL phân tích hạng mục 'Overweight'

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most people in the country are considered ‘normal weight’
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There were more underweight women than men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
While the percentage of overweight men consistently fell, this was not the case for women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Normal weight
Idea 1
Women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The final proportion was 2% lower compared to its starting point
Idea 2
Men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increased sharply from 41% to 48% --> Witnessed a 1% pullback
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Underweight
Idea 1
Both genders experienced an overall 1% increase.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Women: 27% -->28%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Men: 22% --> 23%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Overweight
Idea 1
Men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fell constantly from 30% to 23% --> Ended up at 19%
Idea 2
Women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced a different pattern --> increased by 2% to 21% before dropping to 19% in 2009

📝 Bài mẫu

The table

sheds light on
the
weight distribution of a country’s citizens
over the course of a decade
, from 1999 to 2009.

Overall, it can be seen that most people in the country are considered ‘normal weight’ and that there were more

underweight women
than men across this period. Furthermore, while the percentage of
overweight men
consistently fell
, this was not the case for women.

Despite an increase of 2% in 2004, the percentage of women classified as having normal weight finished at around 47% in 2009, which was 2% lower compared to its starting point. Conversely, this same figure for men

surged from 41% to 48%
before
witnessing a minor pullback of 1%
at the end of the period.

In 1999, while 27% of women were considered underweight, this figure was lower for men, at 22%. Ten years later, the figures for both genders saw an overall 1% increase to 28% for the former and 23% for the latter.

Concerning the proportion of those who are overweight, the figure for men fell constantly from 30% to 23% in 2004 then ended up at a low of 19%. Meanwhile, women witnessed a different trend where the percentage

increased by 2%
to 21% before dropping to 19% in 2009.

(208 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng trong bài viết mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

Shed light on
/ʃɛd laɪt ɑn/
(verb). Cho thấy rõ
Weight distribution of a country’s citizens
/weɪt ˌdɪstrəˈbjuʃən ʌv ə ˈkʌntriz ˈsɪtəzənz/
(noun). Sự phân bổ cân nặng của công dân một nước
Over the course of a decade
/ˈoʊvər ðə kɔrs ʌv ə dɛˈkeɪd/
(preposition). Trong suốt một thập kỷ
To be considered something
/tu bi kənˈsɪdərd ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được coi là một cái gì đó
Underweight women
/ˈʌndərˌweɪt ˈwɪmən/
(noun). Phụ nữ thiếu cân
vocab
Overweight men
/ˈoʊvərˌweɪt mɛn/
(noun). Đàn ông thừa cân
vocab
Consistently fell
/kənˈsɪstəntli fɛl/
(verb). Giảm đều đặn
vocab
Compared to something
/kəmˈpɛrd tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). So với một cái gì đó
Surged from 41% to 48%
/sɜrʤd frʌm 41% tu 48%/
(verb). Tăng mạnh từ 41% lên 48%
Witness a minor pullback of 1%
/ˈwɪtnəs ə ˈmaɪnər ˈpʊlˌbæk ʌv 1%/
(verb). Thụt lùi nhẹ lại 1%
Increase by 2%
/ˈɪnˌkris baɪ 2%/
(verb). Tăng 2%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

If a number falls

01.
, it falls continuously and does not increase during that course.

 

People classified as '

02.
' are thinner than normal.

 

People classified as '

03.
' are fatter than normal.

 

A

04.
is 10 years long.

Exercise 2:

Số liệu này của đàn ông tăng mạnh từ 41% đến 48%.

=> This same figure for men

from 41% to 48%.

 

Số liệu của Việt Nam thụt lùi nhẹ lại 1% sau đợt tăng mạnh.

=> The figure for Vietnam

of 1% after the sharp increase.

 

Sau một giai đoạn giảm liên tục, con số đã tăng lên 2%.

=> The number

2% after a period of consistent decrease.

 

Bài nghiên cứu này được dự kiến là sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi không thể giải thích được liên quan tới sự tiến hoá của con người.

=> The research is expected to

unanswerable questions concerning the evolution of humans.

 

Bảng số liệu cho thấy sự phân bổ cân nặng của công dân một nước qua một thập kỷ.

=> The table sheds light on the

over the course of a decade.

 

Bác Hồ được xem là vị cứu tinh của quốc gia.

=> Uncle Ho

the savior of the country.

💡 Gợi ý

weight distribution of a country’s citizens

increased by

shed light on

surged

was considered

witnessed a minor pullback

Xem tiếp từng bước giải đề Writing task 2 IELTS ngày 05/05/2018

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows the weight of people in a particular country from 1999 to 2009" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background