Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2023

Chủ đề Advertisement là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Sự phổ biến của quảng cáo ngày càng tăng có nhiều bất lợi hơn lợi ích.

Thân bài:

Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích liên quan đến các doanh nghiệp và khách hàng.

Body 2: DOL phân tích 2 bất lợi liên quan đến quyền riêng tư cá nhân và hành vi khách hàng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Several advantages for companies and consumers
Idea 1
Companies
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Promote their products to potential consumers.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Effectively communicate the features, benefits of their offerings.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reach a wider audience >>> increasing their revenue.
Idea 2
Customers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Provide consumers with valuable information >>> make informed purchasing decisions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Several disadvantages related to privacy issues and consumer behavior
Idea 1
Privacy issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Infringing upon personal privacy
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Organisations collect personal data to tailor their advertisements >>> the erosion of privacy.
Idea 2
Consumer behaviour
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some persuasive techniques used in advertising >>> impulse buying.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, time-limited offers create a fear of missing out >>> make immediate purchases without carefully considering their needs.

📝 Bài mẫu

In today's society,

the prevalence of advertising
has reached unprecedented levels, sparking discussions on whether this development is predominantly positive or negative. While there are valid arguments on both sides, I believe that the positive implications are
eclipsed
by the negative ones.

The increasing use of advertising can bring several advantages for companies and consumers. The most obvious benefit is that advertising serves as a powerful tool for businesses to promote their products or services to potential consumers. Through strategic marketing campaigns, companies can effectively communicate the features, benefits, and unique selling points of their

offerings
. This promotion enables them to reach a wider audience and attract customers, thereby increasing their sales and revenue. Moreover, advertising can be informative as it can provide consumers with valuable information about products, features, and pricing, helping them
make informed purchasing decisions
.

However, this development can be more disadvantageous in terms of privacy issues and consumer behaviour. First,

the intrusive nature of advertising
infringes upon personal privacy. With
the advent of targeted advertising
, organisations collect vast amounts of personal data to
tailor their advertisements specifically to individuals
, raising concerns about
the erosion of privacy
. Another significant issue is that some
persuasive techniques used in advertising
can manipulate consumers, leading to
impulse buying
or the purchase of unnecessary products. For instance, time-limited offers, limited stock availability, or exclusive deals can create a fear of missing out and prompt people to make immediate purchases without carefully considering their needs or the value of the product.

In conclusion, although

the increasing ubiquity of advertising
serves certain economic and informational purposes, it can ultimately
invade the privacy
of countless people and
adversely impact their purchasing habits
. Therefore, I am convinced that this phenomenon is generally more
detrimental
.

(290 words)

📚 Vocabulary

the prevalence of advertising
/ðə ˈprɛvələns ɒv ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). sự thịnh hành của quảng cáo
vocab
eclipse
/ɪˈklɪps/
(verb). lu mờ
vocab
make informed purchasing decision
/meɪk ɪnˈfɔːmd ˈpɜːʧəsɪŋ dɪˈsɪʒən/
(verb). đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt
vocab
the intrusive nature of advertising
/ði ɪnˈtruːsɪv ˈneɪʧər ɒv ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). bản chất xâm nhập của quảng cáo
vocab
the advent of targeted advertising
/ði ˈædvənt ɒv ˈtɑːɡɪtɪd ˈædvətaɪzɪŋ/
(verb). sự ra đời của quảng cáo được nhắm đối tượng
vocab
tailor their advertisements specifically to individuals
/ˈteɪlə ðeər ədˈvɜːtɪsmənts spəˈsɪfɪkᵊli tuː ˌɪndɪˈvɪʤuəlz/
(verb). điều chỉnh quảng cáo của họ cụ thể cho các cá nhân
vocab
the erosion of privacy
/ði ɪˈrəʊʒən ɒv ˈprɪvəsi/
(noun). sự xói mòn quyền riêng tư
vocab
persuasive techniques used in advertising
/pəˈsweɪsɪv tɛkˈniːks juːzd ɪn ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). các kỹ thuật thuyết phục được sử dụng trong quảng cáo
vocab
impulse buying
/ˈɪmpʌls ˈbaɪɪŋ/
(noun). mua sắm bốc đồng
vocab
the increasing ubiquity of advertising
/ði ɪnˈkriːsɪŋ juːˈbɪkwəti ɒv ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). sự phổ biến ngày càng tăng của quảng cáo
vocab
invade the privacy
/ɪnˈveɪd ðə ˈprɪvəsi/
(verb). xâm phạm quyền riêng tư
vocab
adversely impact their purchasing habit
/ˈædvɜːsli ˈɪmpækt ðeə ˈpɜːʧəsɪŋ ˈhæbɪts/
(verb). ảnh hưởng xấu đến thói quen mua hàng của họ
vocab
detrimental
/ˌdɛtrɪˈmɛntl/
(adj). bất lợi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự thịnh hành của quảng cáo trong thời đại kỹ thuật số ngày nay thể hiện rõ trên nhiều nền tảng và kênh truyền thông khác nhau.

-->

in today's digital age is evident across various platforms and media channels.

 

2 Nền tảng kỹ thuật số mới đã dần làm lu mờ các phương tiện in ấn truyền thống về lượng độc giả và doanh thu quảng cáo.

--> The new digital platform has slowly

traditional print media in terms of readership and advertising revenue.

 

3 Người tiêu dùng được khuyến khích nghiên cứu và thu thập thông tin để đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

--> Consumers are encouraged to research and gather information in order to

.

 

4 Bản chất xâm nhập của quảng cáo có thể được nhìn thấy trong quảng cáo pop-up và email quảng cáo không mong muốn.

-->

can be seen in pop-up ads and unsolicited promotional emails.

 

5 Sự ra đời của quảng cáo được nhắm đối tượng cho phép các nhà tiếp thị điều chỉnh quảng cáo của họ cụ thể cho các cá nhân dựa trên sở thích và hành vi trực tuyến của họ.

-->

allows marketers to tailor their advertisements specifically to individuals based on their preferences and online behavior.

 

6 Các công ty sử dụng phân tích dữ liệu để thu thập thông tin và điều chỉnh quảng cáo của họ cụ thể cho các cá nhân.

-> Companies use data analytics to gather information and

.

💡 Gợi ý

tailor their advertisements specifically to individuals

The prevalence of advertising

The intrusive nature of advertising

eclipsed

make informed purchasing decisions

The advent of targeted advertising

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

sự xói mòn quyền riêng tư

02.

các kỹ thuật thuyết phục được sử dụng trong quảng cáo

03.

mua sắm bốc đồng

04.

sự phổ biến ngày càng tăng của quảng cáo

05.

xâm phạm quyền riêng tư

06.

ảnh hưởng xấu đến thói quen mua hàng

07.

bất lợi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Advertising is becoming more and more common in everyday life. Is this a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantanges & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc band 8 của chủ đề Advertisement nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background